Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Fuglestasjonsrapporten for 2015 er her!

Et veldig godt år for fuglekonge og et svært dårlig år for vanlige fuglearter som svarttrost, løvsanger, tornsanger, blåmeis og kjøttmeis. Det er fasiten for merkesesongen 2015 ved fuglestasjonene på Jomfruland og Lista. Noen dager før merkesesongen 2016 starter opp er årsrapporten for 2015 nå ferdigstilt.

Av Oddvar Heggøy

Publisert 13.03.2016

Ved utgangen av 2015 hadde den standardiserte overvåkingen av fugler ved fuglestasjonene på Lista og Jomfruland pågått i 26 år. Den etter hvert solide tidsserien gir et stadig bedre grunnlag for å vurdere bestandstrender og årlige variasjoner i forekomsten av et stort utvalg av fugleartene som finnes i Norge.

Mange fuglekonger

Året 2015 ble på mange måter et spesielt år ved fuglestasjonene. Nettfangsten på Lista var noe lavere enn normalt på våren, og betydelig lavere enn normalt om høsten. Ved Jomfruland var våren omtrent som normalt, mens det totale antallet innfangede fugler om høsten var betydelig høyere enn gjennomsnittet. Dette medførte at det totale antallet fugler fanget ved de to fuglestasjonene i 2015 var godt over det årlige gjennomsnittet siden 1990. Resultatene hadde imidlertid sett betydelig annerledes ut om det ikke hadde vært for en rekordartet forekomst av én fugleart: fuglekonge. Hele 6 610 fuglekonge ble ringmerket på Jomfruland høsten 2015, av totalt 8 667 ringmerkede fugler i perioden.

Kald forsommer og lav rekruttering

Jevnt over var imidlertid 2015 et svært dårlig år for flere ellers tallrike arter. Tropetrekkere som løvsanger og tornsanger, europatrekkere som svarttrost og gråtrost, og standfugler som kjøttmeis og blåmeis er eksempler på slike. For flere av disse artene tilskrives de lave antallene, som var spesielt merkbare om høsten, lav rekruttering som følge av en fuktig og kald forsommer i Sør- og Midt-Norge.

Endringer i trekktidspunkter og langtidstrender

Årsrapporten fra fuglestasjonene for 2015 gir også en oppsummering av langtidstrender for en rekke fuglearter som fanges i den standardiserte nettfangsten, og som observeres under tellingene av trekkende og rastende fugler ved Jomfruland og Lista. Det presenteres videre datamateriale som viser at flere av våre vanligste fuglearter nå ankommer tidligere enn de gjorde for 25 år siden, noe som antas å kunne ha sammenheng med et stadig mildere klima. Vil du vite mer finner du rapporten i sin helhet i lenken under.

Bestandsovervåking ved Jomfruland- og Lista fuglestasjoner i 2015

Fuglekonge
Antallet fuglekonger ringmerket ved Jomfruland fuglestasjon høsten 2015 var det nest høyeste siden den standardiserte overvåkingen startet i 1990. Også på Lista ble mange fuglekonger fanget sammenlignet med gjennomsnittet for de siste 25 årene. FOTO: Jan Erik Røer
Trekktidspunkt for munk
Analyser av trekktidspunkter for munk ved fuglestasjonene på Jomfruland og Lista viser at arten nå i gjennomsnitt ankommer 11,5 dager tidligere om våren enn den gjorde i 1990. Tilsvarende starter også høsttrekket betydelig tidligere nå enn det gjorde for 26 år siden. Begge trendene er statistisk signifikante. FOTO: Aïda López Garzia