Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Bestandsovervåking ved Jomfruland og Lista fuglestasjoner i 2017

Mye dårlig vær og moderate fangstforhold ga nok sitt utslag på fangstantallene på NOFs fuglestasjoner på Jomfruland og Lista i 2017, som var lavere enn snittet for flere arter. I årsrapporten, som nå kan lastes ned her fra våre nettsider, ser vi også nærmere på observasjonstallene for en del sjøfuglarter.

Jomfruland og Lista fuglestasjoner har ved utgangen av 2017 gjennomført standardisert nettfangst og ringmerking av spurvefugler i 28 år. Årsrapporten for 2017 presenterer både langtidstrender og resultater fra året for 54 overvåkingsarter, i tillegg til en del observasjonsdata og resultater fra overvåkingen av noen trekkende sjøfuglarter.

Fangsttall i 2017

Til sammen ble 10 966 fugler fanget i den standardiserte nettfangsten ved de to fuglestasjonene i 2017, noe som er ca. 13 % under det årlige gjennomsnittet for perioden 1990–2016. En del av årsaken til dette var antakelig et høyt antall dager med sterk vind og regn, hvor det ikke var forsvarlig å åpne nettene for fangst. 

Antallet gråsisik i høstfangsten var betydelig høyere enn normalt både på Jomfruland og Lista, mens en del arter, spesielt på Lista, var mer fåtallige enn de pleier å være. 

Langtidstrender

Av de 54 spurvefuglene som inngår i overvåkingen er 10 i framgang og 14 i tilbakegang (i årsrapporten for 2016 var 12 i framgang og 10 i tilbakegang). Øvrige arter viser ingen signifikante trender i sine forekomster. Langtidstrender for de aktuelle artene i den standardiserte nettfangsten ved fuglestasjonene vises i rapporten.

Trekktellinger: sjøfugler på begge fuglestasjoner

I årsrapporten for 2017 ser vi nærmere på de sjøfuglartene som overvåkes på begge fuglestasjonene, og som viser statistisk signifikante trender i sine dataserier fra overvåkingen. Artene som er hentet fra fuglestasjonene er ærfugl, svartand, havhest, havsule, storskarv, toppskarv, hettemåke, fiskemåke, gråmåke, sildemåke og svartbak.

For de nevnte sjøfuglarter viser rapporten prosentvise endringer i forekomster (mellom to perioder på 13 år hver, hhv. periodene 1992–2004 og 2005–2017), årsresultater for 2017 og langtidstrender. Du kan lese rapporten i sin helhet ved å klikke på lenken under.

NOF-Rapport 2018-3 Bestandsovervåking ved Jomfruland og Lista fuglestasjoner i 2017

Gråsisik (foto: Aïda López)
Gråsisik ble fanget i rekordantall om høsten både på Jomfruland og Lista i 2017. FOTO: Aïda López
Storskarv (Foto: Gunnar Gundersen)
Forekomsten av storskarv er høyere på Lista enn på Jomfruland i perioden 1992-2004, mens forekomsten er derimot høyere på Jomfruland enn på Lista i perioden 2005-2017. Dette skyldes sannsynligvis at Lista har et større innslag av underarten carbo enn Jomfruland i trekkperiodene. I motsetning til underarten sinensis har carbo vært i tilbakegang langs mye av kysten i senere tid. FOTO: Gunnar Gundersen