Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Ut og lytt etter hubro - nå!

Hubroens rop har stilnet fra mange av de tradisjonelle hekkeplassene i Norge, og arten er nå ansett å være sterkt utrydningstruet. NOF ønsker nå å mobilisere våre medlemmer for å få en landsdekkende oversikt over artens status for dermed å kunne arbeide effektivt for å bevare hubroens hekkeplasser.

Av Ingar Jostein Øien

Publisert 21.09.2007

Hubroen var tidligere kategorisert som sårbar, men er nå listet som sterkt truet (EN) i den norske rødlista, og er en art vi har lavt kunnskapsnivå om når det gjelder bestandsutvikling mange steder i landet. Den norske hubrobestanden er i Norsk fugleatlas fra 1994 antatt å ligge på minimum 1400 og maksimum 2000 par. Kvaliteten og nøyaktigheten på eksisterende data fra kjente hekkeområder er imidlertid til dels svært dårlig og er for mange lokaliteters vedkommende av svært gammel dato. Mange områder som har hatt, eller som har hubro, er nå under et stort press i forhold til arealbruk, blant annet på grunn av vindkraftanlegg, kraftlinjer og hyttebygging. Fra flere av våre aktive medlemmer har vi fått inn bekymringsmeldinger om at mange tradisjonelle hekkelokaliteter nå står tomme. På grunn av den antatt sterke tilbakegangen, ser NOF et stort behov for at nye registreringer nå utføres for å få et oppdatert kunnskapsgrunnlag slik at vi skal kunne arbeide for å sikre hubrobestanden i årene som kommer. Hvis vi skal kunne stoppe ødeleggende inngrep ved hubroens reirplasser, trenger vi god og oppdatert kunnskap! At det faktisk er mulig å få stoppet større inngrep nær hubroens hekkeplasser fikk vi et gledelig eksempel på i vår, da Miljøverndepartementet satte foten ned for etablering av et hyttefelt på 37 hytter på grunn av en hekkeplass for hubro i Sirdal i Vest-Agder. Les mer om denne saken på:

Det er allerede nå iverksatt flere regionale og lokale initiativer for å oppdatere kunnskapen om hubroen, og flere av disse pågår i regi av NOFs fylkesavdelinger og lokallag. Blant annet er det nå tatt slike initiativer i de midt-norske fylkene, hele Nord-Norge samt flere av fylkene i sørøst-Norge. NOF ønsker nå å samle denne nye kunnskapen og sette den i en nasjonal sammenheng på samme måte som vi gjorde med hønsehauken for noen år siden. Til dette arbeidet er vi avhengig av at våre aktive medlemmer vil bidra både med innsamling av opplysninger om tidligere og nåværende forekomst, samt aktivt oppsøke aktuelle hubrolokaliteter for lytting. For at vi skal komme godt i gang fra neste år, oppfordrer vi våre medlemmer, fylkesavdelinger og lokallag om å starte arbeidet allerede nå i høst med å samle informasjon om hubrolokalitetene i sine distrikter, og følge opp dette med aktiv lytting etter syngende hubro. En viktig informasjonskilde vil være intervjuer av lokalbefolkning som bor i nærheten av aktuelle hubrolokaliteter.

Feltmetodikken vil hovedsakelig bestå i å oppsøke områder hvor arten er registrert tidligere for å lytte etter territoriehevdende individer. Hubroen synger ofte aktivt i perioden februar-april, men også på ettersommeren og på høsten. Faktisk er de nærmeste ukene framover nå (siste halvdel av september og første uke i oktober) en svært aktiv sangperiode for hubroen, så for å få med oss en liten «ekstra» feltsesong, så oppfordrer vi NOFs medlemmer til å dra ut og lytte etter hubroen nå! Hubroen synger mest aktivt rundt solnedgang, så aktiv lytting mellom kl. 1830 og 2000 i de nærmeste ukene kan gi resultater! Selv om hubroen er fåtallig, så er den utbredt i alle landsdeler, så her kan alle NOFs medlemmer delta i et viktig fuglevernarbeid!

Hubroen er svært sårbar overfor direkte forstyrrelse på hekkeplassen, så vi oppfordrer til at reirhyllene får være i fred i hekketiden. Etter at hekkingen er slutt, kan imidlertid hekking påvises enten ved lytting etter tiggende unger i månedsskiftet juni-juli eller ved leting etter ungedun og mytefjær ved hekkeplassen.

Det er ikke alle hubropar som er synger like aktivt, og enkelte par kan være temmelig tause. Derfor er det nødvendig at en landsdekkende undersøkelse må gå over flere år, og vi vil som et utgangspunkt bruke 5 år på dette arbeidet. Vi vil etter hvert komme tilbake med nærmere informasjon om hvordan det videre arbeidet skal organiseres. Inntil videre kan informasjon sendes til undertegnede på e-post: ingar@birdlife.no, og all informasjon vil naturligvis bli behandlet konfidensielt.

Hubro i skogsterreng
Hubroens hekkeplasser er mange steder under sterkt press. Hyttefelt, kraftlinjer osv. er noen av trusselaktorene som reduserer størrelsen på den norske hubrobestanden. FOTO: Bruno Sundin

Kommentarer til nyheten (2)