Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Isolasjon og paringssuksess hos norske hortulaner

Hortulanen er en kritisk truet fugleart i Norge, og en stor andel av hannene klarer ikke å skaffe seg make. Resultater fra en undersøkelse som er publisert i Ornis Norvegica, tyder på at avstanden til andre hortulaner bare delvis kan forklare den lave paringssuksessen.

Av Svein Dale og Terje Lislevand

Publisert 31.05.2023

Hortulanen var tidligere utbredt over et større område på Sørøstlandet, men finnes nå med bare ytterst få hekkepar innenfor et ca. 500 ㎢ stort areal i Solør, Innlandet fylke. Les mer om hortulanens status i Norge på Norsk rødliste for arter 2021.

Et påfallende trekk ved hortulanbestanden i Norge er at det er en stor overvekt av hanner: ca. to tredjedeler av individene er hanner. Tidligere studier har vist at et skjevt kjønnsforhold med stor overvekt av hanner er typisk hos små og isolerte bestander hos mange ulike fuglearter, mens det innenfor hovedutbredelsen til arter oftest er like mange hanner som hunner. Men man vet lite om isolasjonseffekter også finnes innenfor én enkelt bestand.

Den norske hortulanbestanden er sterkt fragmentert. Man kan tenke seg at avstanden mellom de ulike hekkeplassene for hortulan kan påvirke om hannene klarer å skaffe seg en make eller ei. En gruppe forskere har nå undersøkt hvor stor betydning avstanden mellom de norske forekomstene har på hortulanens paringssuksess.

Den norske hekkebestanden av hortulan er fordelt på i alt 50 avgrensete lokaliteter. Avstanden mellom slike lokaliteter, og mellom hanner, hadde en viss betydning for om en gitt hann klarte å trekke til seg en hunn eller ikke, der sannsynligheten økte med kortere avstander.

Dette forklarte likevel bare en liten del av den store variasjonen i paringssuksess mellom individer. Paringssuksess kan for eksempel også skyldes at hanners kvalitet, alder og erfaring spiller inn på hunnenes beslutning om å slå seg ned eller ikke. Antall hanner innenfor et område var ikke relatert til avstanden til andre populasjoner, og hadde heller ingen betydning for paringssuksessen.

Hos norske hortulaner er det tidligere vist at hannene kan flytte seg langt på kort tid innenfor hekkesesongen; forflytninger fra en sangplass til en annen på opptil 45 km i løpet av få dager er dokumentert. Sannsynligvis har hortulanhunnene også god evne til å bevege seg innenfor hekkeområdet i Solør for å lete etter hanner, slik at det på lokal skala ikke er store isolasjonseffekter på hannenes paringsuksess.

Les hele artikkelen

Hortulan
Hortulanen er en kritisk truet hekkefugl i Norge. Bildet viser en hann på vårtrekk, som rastet i Øygarden i Vestland 9. mai 2015. FOTO: Bjørnar Skjold
Strætkvern
Mange av hekkeplassene som er brukt av hortulan ligger som flekker av egnet biotop omgitt av andre biotoper (oftest dyrket mark). Bildet viser en liten torvmyr ved Strætkvern i Våler, Hedmark. FOTO: Svein Dale