Hopp til hovedinnhold

Internasjonalt:

Vannsangerens vinterkvarter er funnet

Ingen spurvefugler i Europa er mer truet enn vannsangeren. Drenering av våtmarkene arten hekker i har medført en så dramatisk tilbakegang at den betraktes som globalt truet. Nå har vinterkvarteret for første gang blitt funnet, noe som er et viktig skritt i den framtidige forvaltningen av arten.

Av Magne Myklebust

Publisert 14.03.2007

Etter fem års undersøkelser har en ekspedisjon fra BirdLife International lykkes i å finne overvintringsområdet til den globalt truede vannsangeren. Dette befinner seg i Senegal i Vest-Afrika.

BirdLife International har gjennom flere år hatt et eget team som har jobbet med bevaring av vannsangeren. Dette teamet kalles for Aquatic Warbler Conservation Team (AWCT), og det har sammen med den franske organisasjonen «Bretagne Vivante» og RSPB i England samarbeidet om å finne vannsangerens vinterkvarter.

Ekspedisjonen fant store mengder med vannsangere i et område på 100 km2 innenfor Djoudj nasjonalpark i det nordvestlige Senegal. Denne nasjonalparken har status som IBA-område (Important Bird Area). Foreløpige estimater tilsier at 5-10 000 vannsangere overvintrer bare i dette området. Dette innebærer at en tredjedel av verdensbestanden har tilhold her.

Forskere fra RSPB og BirdLife International kombinerte hypermoderne vitenskapelige analyser med tradisjonelt feltarbeid for å avdekke mysteriet rundt vannsangerens ukjente overvintringsområder. Forskerteamet analyserte fjær fra vannsangere fanget i Europa, for å studere sammensetningen av isotoper i fjærdrakten. Resultatene ble sammenlignet med isotopkart fra Vest-Afrika. Dette avslørte at fuglene tilbringer vinteren i en sone akkurat sør for Sahara. Videre analyser av de få afrikanske funnene av vannsanger kombinert med modellering av klimabetingelser, førte forskerne til sannsynlige overvintringsområder ved Senegal-floden. Det påfølgende feltarbeidet ga den oppmuntrende avsløringen av vannsanger-bestanden i Djoudj nasjonalpark.

Martin Flade, styrerformannen i AWCT, uttaler: «Heldigvis ser det ut som om mesteparten av vannsangerens overvintringsområder befinner seg innenfor verneområder, og Djoudj nasjonalpark ser alene ut til å inneholde en tredjedel av verdensbestanden. Denne våtmarken ligger nær den sørlige kanten til Sahara, og er helt opplagt truet av ørkenspredning forårsaket av klimaendringer. Vann-tilgangen til nasjonalparken står i fare.»

Vannsangeren har hatt en dramatisk tilbakegang i Europa gjennom det 20. århundre – hovedsakelig på grunn av drenering av våtmarkene i hekkeområdene. Et estimat fra BirdLife International tilsier at 95% av habitatet til arten har forsvunnet i det 20. århundre. Artens globale bestand er på 15 000 par. Det er Polen, Hviterussland og Ukraina som i dag huser vesentlige hekkebestander av vannsanger, kun fragmenter av tidligere bestander er igjen i Russland, Litauen, Latvia, Ungarn og Tyskland.

Framtidig feltarbeid samt studier av satellittkart vil trolig bidra til å identifisere andre potensielle overvintringsområder i det sørlige Mauritania og ellers i Vest-Afrika.

Vannsanger
Vannsanger på sin hekkeplass i Litauen. FOTO: Geir Rudolfsen

Kommentér nyheten