Hopp til hovedinnhold

Internasjonalt:

Veileder for planlegging av ny energi

Verdens naturvernunion (IUCN) lanserte tidlig i 2021 en ny veileder som diskuterer hvordan vindenergi og solcellepaneler kan anses som grønne alternativ. Veilederen er ment å være global der den sammenfatter allerede kjent kunnskap og vedtatte retningslinjer i ulike konvensjoner.

Av Øystein Størkersen

Publisert 31.08.2021

Mitigating biodiverisity impacts associated with solar and wind energy devolopment gir en nyttig oversikt over hvilke krav som må stilles til slik energi for at den skal kunne kalles grønn, og dermed også hvilke krav som må stilles til blant annet forundersøkelser før man kan velge lokaliseringer. For bl.a. fugler og flaggermus er det godt kjent at slik ny energi kan utgjøre en alvorlig risiko for økt dødelighet samt fortrengning fra leveområder. Havørn og hubro er gode eksempler på det i Norge.

For offshore vindturbiner er problemene de samme, men veilederen peker på at det hittil er gjort få studier på turbiner til havs. Måker angis å være mest tallrik i dokumenterte kollisjoner, blant annet ved Thanet offshore windfarm i Storbritannia. Veilederen nevner at de mest følsomme artene til havs er lommer, havsule, lomvi og alke med hensyn på at disse fortrenges av vindturbiner.

Også for trekkende vadefugler og gjess foreligger lite informasjon, men studier viser at også disse artsgruppene viser sterk tendens til å unngå slike turbiner til havs. Anlegg nært land og ved tidevannssoner fører til at disse artene mister næringssøkarealer, med grelle eksempler fra Gulehavet i Kina.

For landlevende arter som spurvefugler som trekker over havområder anses først og fremst problemer å være knyttet til eventuelle lys på turbinene. Lys tiltrekker seg trekkfugler, og siden trekket foregår på samme høyde som dagens turbiner, så er dette en åpenbar fare. Fra Gibraltarstredet og Bab-el-Mandeb på Den arabiske halvøya er det mange dokumenterte tilfeller der trekkfugler som rovfugler omkommer som følge av at turbinene uheldigvis er plassert i disse internasjonalt viktige trekk-korridorene.


Artikkelen ble først publisert i «Nytt fra fuglenes verden» i Vår Fuglefauna 2-2021.

Gråmåke
Måker (her gråmåke) er blant fuglegruppene som er spesielt utsatt for kollisjoner med vindturbiner. Verst er det dersom disse plasseres på steder der fuglene bruker mye tid i luften, f.eks. i områder for hekking og fødesøk. FOTO: Håvard Eggen