Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Nasjonal plan for restaurering av våtmark

NOF har svart på høring om nasjonal plan for restaurering av våtmark, med utgangspunkt i innspill fra fylkesavdelingene. Det er stort behov for å restaurere våtmarksområder i Norge, og det er svært positivt at dette arbeidet er i gang. NOF har prioritert noen av områdene det haster å restaurere.

Av Anne Kolstad

Publisert 19.09.2012

Mange verneområder og andre viktige våtmarksområder i Norge forringes som en følge av manglende skjøtsel. Mange nasjonalt viktige våtmarker er dessuten redusert i verdi i forhold til sin historiske tilstand på grunn av ulike former for inngrep. NOF er derfor svært positiv til høringsforslaget fra Direktoratet for naturforvaltning (DN), og håper dette er starten på et mer omfattende arbeid med restaurering av våtmark i årene som kommer. DN ønsker at det i første omgang satses på prosjekter med lavt konfliktnivå. Dette er noe NOF støtter siden det betyr mye for gjennomførbarheten av prosjektene. Det er viktig at fagmiljøene involveres i det videre arbeidet for at planen skal bli best mulig, og at det legges vekt på grundig forprosjektering ved alle lokaliteter som blir valgt ut. Våtmarksgruppa til NOF avd. Hedmark og NOFs regionale og lokale avdelinger vil kunne være en ressurs i dette arbeidet.

DN ønsket innspill på hvilke 10 av de 15 prosjektene på høring som burde prioriteres først, samt eventuelle kommentarer til de foreslåtte restaureringstiltakene. Det var også mulig å foreslå tiltak som ikke var med i høringsdokumentet. NOF svarte at Slevdalsvann naturreservat på Lista og Røstlandet i Nordland, som begge var med på DNs liste, har høyeste prioritet hos oss. I tillegg prioriterte vi følgende tiltak på DNs liste: Rinnleiret naturreservat, Koksabukta og Storøykilen naturreservater, Øksnavad, Børsesjø naturreservat, Lohnetjønn naturreservat og Gjølsjøen naturreservat. NOF spilte inn disse forslagene til andre aktuelle restaureringsprosjekter: Åkersvika og Lågendeltaet, Hæravassdraget, Indre Viksfjord naturreservat, Grandefjæra, Saulekilen, Øra naturreservat, Østensjøvannet.

I forarbeidet til vårt høringssvar fikk NOF innspill fra våre fylkesavdelinger i Vestfold, Vest-Agder, Oslo og Akershus, Aust-Agder, Hedmark, Telemark, Hordaland, Østfold, og Nordland. I tillegg var det ønskelig med noen mer detaljerte innspill om enkelte lokaliteter. NOF avd. Vestfold, Hole og Ringerike lokallag og Lista Lokallag har sendt slike innspill direkte til DN.

Vi takker for alle innkomne bidrag!

Les mer:

Slevdalsvannet
Slevdalsvannet er en av lokalitetene NOF mener det er viktigst å restaurere. FOTO: Vegard Bunes
Slått i dammer
Her demonstreres kutting av uønsket vegetasjon med spesialmaskin i dam på Hamar. FOTO: Kristin Ødegård Bryhn/Fylkesmannen i Hedmark

Kommentér nyheten