Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Ikke lenger jakt på krykkje og hettemåke!

Krykkje og hettemåke er ikke lenger jaktbare arter, og det blir heller ikke utvidet jakt på mellomskarv! Dette er klart etter at Direktoratet for naturforvaltning (DN) nå har endret «Forskrift om jakt-, felling og fangst samt sanking av egg og dun». Den nye forskriften gjelder for perioden 2007-2012.

Erfaringen viser at jakttiden for de fleste viltarter har funnet en akseptert form, og at det derfor ikke er behov for store endringer av jakttidene sier Ingebrigt Stensaas, seksjonssjef i Direktoratet for naturforvaltning. De endringer som er vedtatt er blant annet på bakgrunn av ønsket om å legge til rette for lokale og regionale tilpasninger av jakttid, vern av sårbare arter og hindre etablering av fremmede viltarter.

I NOF har vi har nå grunn til å glede oss over at det at det er innført forbud mot jakt på krykkje og hettemåke på grunn av disse artenes langvarige tilbakegang. Spesielt er det verdt å merke seg at hettemåka har blitt fredet, ettersom det opprinnelige høringsnotatet ble sendt ut med hettemåka på lista over jaktbare arter. - Vi har likevel valgt å fjerne hettemåka fra lista, og ettersom arten kom inn med status som nær truet (NT) i den nye rødlista, står vi for at dette er et riktig valg, sier Stensaas. Dermed bryter DN med sitt tidligere prinsipp om at alle forandringer i jakttidsforskriften først skal ha vært ute på høring. For NOF er dette gode nyheter, siden vi alltid har levert grundige innspill på høringsutkastene om nye jakttidsreguleringer, og begrenser ikke våre synspunkter til de konkrete forslagene i høringsnotatene. Når det gjelder rødlistede arter, bør det være en selvfølge at disse ikke skal være jaktbare, og vi ser på det som et stort framskritt at DN nå har innført et prinsipp om at rødlistede arter ikke skal være jaktbare. Det også blitt forbud mot å sanke egg fra krykkje, noe som heller ikke var med i DNs høringsnotat, men som NOF påpekte som viktig i vårt innspill på høringsnotatet.

Det er også verdt å merke seg at mellomskarven ikke fikk utvidet jakttid, slik det var foreslått i det opprinnelige høringsnotatet, men vil fortsatt ha samme jakttid som den kystbundne underarten av storskarv P.c.carbo.

Øvrige endringer

Gjess: Jakt på grågås i Finnmark er nå forbudt i indre deler av fylket. Dette er av hensyn til dverggåsa som er den mest utrydningstrua dyrearten i Norge. Videre har Fylkesmannen nå myndighet til å åpne for jakt på grågås 15 dager før ordinær jakt, og dette er innført for å begrense skadeomfanget av grågås på dyrket mark. Det blir forbud mot jakt på kortnebbgås i Finnmark, også dette er av hensyn til dverggåsa.

Introduserte arter: Det blir tillatt å sanke egg fra snøgås og hvitkinngås fram til 1. juli i fylkene Vest-Agder, Oppland og Hedmark. Tidligere var dette kun tillatt på strekningen Østfold til og med Telemark.

Det innføres jakttid for knoppand og mandarinand som følger den vanlige jakttiden for gressender. Fylkesmannen (tidligere kommunen) får nå myndighet til å åpne for jakt på kanadagås og stripegås inntil 15 dager før og inntil to måneder etter ordinær jakttid. Dette gikk NOF sterkt imot, siden vi er svært kritisk til forstyrrelseseffekten dette kan få i fuglerike våtmarksområder i Sør-Norge. Den frie jakten på hav og fjord fikk imidlertid beholde den senere jaktstarten på andefugler til tross for forslag om tidligere jaktstart i høringsnotatet. Det er bra!

NOF har nådd fram med flere av de synspunktene vi tilkjennega i vårt tilsvar på høringsdokumentet som ble sendt ut i 2006. Likevel er det fortsatt flere arter som det etter vår mening ikke er grunnlag for å opprettholde jakt på, og vi kommer til å følge utviklingen av jakttidsforskriften nøye også i årene framover.

 

Krykkje
Krykkja er kommet inn på den nye rødlista som Artsdatabanken presenterte i desember 2006. Følgelig var det naturlig for Direktoratet for naturforvalting å fjerne arten fra lista over jaktbare arter. FOTO: Terje Kolaas

Kommentér nyheten