Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Firefelts E16 og Ringeriksbanen via Kroksund er uakseptabelt!

NOF er en av åtte organisasjoner som har svart gjennom en felles uttalelse på høringen av de tre utredningene om Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss. De internasjonalt viktige våtmarksområdene i Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem trues av omfattende samferdselsplaner, og NOF har gjennom flere år jobbet aktivt for å ta vare på naturverdiene i området.

NOF og de øvrige naturvernorganisasjonene har gjentatte ganger formidlet sin bekymring for Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem, som er truet av omfattende samferdselsplaner. Tre utredninger om Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss har nå vært på høring, og NOF har sammen med sju andre organisasjoner avgitt en felles uttalelse på høringen.

Organisasjonenes hovedbudskap er følgende:

  • Firefelts motorveg og jernbane over Kroksund og videre mot Hønefoss vil berøre internasjonalt viktige våtmarksområder, unikt kulturlandskap og annen natur av nasjonal verdi samt beslaglegge betydelige arealer med matjord.
  • Det er beklagelig at det nå blir en omkamp i spørsmålet om trasé via Kroksund for Ringeriksbanen, i og med at Stortinget i 2002 vedtok at banen skal bygges via Åsa, nettopp av hensyn til natur- og kulturminneverdiene.
  • Vi har forståelse for ønsket om raskere utbygging av jernbanen i Norge og behovet for å forbedre togtilbudet mellom Oslo og Bergen, men advarer mot å eksperimentere med nye planprosesser i en sak med store konflikter.
  • Hensikten med Ringeriksbanen må være å redusere biltrafikken. Trafikkberegningene i silingsrapporten viser likevel at antall lette kjøretøy økes fra om lag 10 000 til 28 000 i døgnet over Sollihøgda med ny firefeltsveg, til tross for både Ringeriksbanen og innføring av bompenger på E16. Bygging av firefelts E16 strider fullstendig med klimaforlikets mål om nullvekst i personbiltrafikken i storbyområdene, da ny motorveg vil pumpe flere biler inn i storbyregionen.
  • Godstrafikken på bane sliter og trenger bedre rammevilkår. Likevel anbefaler silingsrapporten at Ringeriksbanen ikke bygges for ordinær godstrafikk, samtidig som andre planer/ønsker om forbedring av persontogtilbudet (Gjøvikbanen og Drammen–Hokksund) vil forverre situasjonen for gods på bane mellom Oslo og Bergen.
  • En trasévariant for Ringeriksbanen fra Alnabru/Grorud til Hønefoss via Hakadal, Grua og Jevnaker vil være svært gunstig for godstrafikken mellom Østlandet og Vestlandet og samtidig løfte persontogtilbudet på Gjøvikbanen, i tillegg til forbedringene mellom Oslo og Hønefoss/Bergen. Jernbaneverket anbefaler at første etappe av en slik bane (Alnabru/Grorud–Hakadal) utredes. Det pågående utredningsarbeidet i regi av «Oslo-navet» peker på liknende løsninger, i kombinasjon med ny tunnel gjennom Oslo.

På bakgrunn av dette konkluderer organisasjonene bak denne høringsuttalelsen med at firefelts E16 og Ringeriksbanen via Kroksund og videre mot Hønefoss er uakseptabel. Planene om firefelts E16 Skaret–Hønefoss må legges bort, til fordel for opprusting av dagens veg med bl.a. midtrekkverk og andre sikkerhetstiltak, som kan gjennomføres raskere og er langt billigere. Stortingets vedtatte trasékorridor for Ringeriksbanen via Åsa må utredes videre, og da slik at banen også kan brukes til ordinær godstrafikk. I tillegg må det utredes en trasékorridor fra Alnabru/Grorud til Hønefoss via Hakadal, Grua og Jevnaker, som har store fordeler for godstrafikken. Vi forutsetter at Stortinget får trasékorridorer for Ringeriksbanen til ny behandling, med reelle alternativ å velge mellom, før videre detaljplanlegging igangsettes.

Lenker:

Kroksund
Firefelts E 16 og Ringeriksbanen via Kroksund (bildet) vil være en trussel mot naturverdiene i Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem. FOTO: Viggo Ree