Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

NOFs innspill til norsk handlingsplan for naturmangfold

NOF er invitert til å komme med innspill til Stortingsmelding om norsk handlingsplan for naturmangfold. I svaret har NOF lagt vekt på at et hovedmål i en slik plan må være at man tar sikte på å sikre livskraftige bestander av alle naturlig forekommende arter.

Av Norsk Ornitologisk Forening

Publisert 15.04.2015

NOFs overordnede visjon er livskraftige bestander av alle fuglearter i en sunn natur. Med det som utgangspunkt har NOF nå gitt sine innspill til Stortingsmelding om norsk handlingsplan for naturmangfold, og som et hovedmål i en slik plan bør man nettopp ta sikte på å sikre livskraftige bestander av alle naturlig forekommende arter. Et viktig tiltak i så måte er en vesentlig økning i antall prioriterte arter etter naturmangfoldloven. Det må spesielt fokuseres på tiltak for å bevare arter som er så trua at de står i fare for å bli utryddet globalt. Dette har etter NOFs vurdering vært noe underfokusert i Norge. Dette gjelder fugleartene dverggås, sjøorre, havelle og stellerand, som alle bør være aktuelle for fortsatt oppfølging med handlingsplaner og status som prioriterte arter.

IBA-områder (Important Bird and Biodiversity Areas)  er et nettverk av globalt viktige fugleområder som er identifisert på bakgrunn av internasjonalt anerkjente kriterier. I Norge har vi i dag totalt 93 slike områder når vi inkluderer Svalbard. I en handlingsplan for naturmangfold ber NOF om at norske IBA-områder bevares og forvaltes på en bærekraftig måte.

NOF har i fjor overfor Klima- og miljødepartementet spilt inn behovet for en nasjonal tiltakspakke for sjøfugler. Dette mener vi bør stå sentralt i arbeidet med denne overordnede handlingsplanen for naturmangfold.

Intakte våtmarksområder og våtmarkssystemer er svært viktige for naturmangfold, i et klimaperspektiv, gir mange viktige økosystemtjenester og har stor samfunnsnytte. Mange norske våtmarksområder av regional, nasjonal og til og med internasjonal verdi er ikke sikret for ettertiden gjennom vern. NOF mener derfor vi trenger en verneplan II for våtmark!

Gjennom fuglestasjonene Lista og Jomfruland driver NOF en kunnskapsbygging og naturovervåking som er et unikt bidrag for forvaltningen av våre fuglebestander. Sammen med Terrestrisk Naturovervåking (TOV) skaper fuglestasjonene overvåkingsdata som avdekker endringer i naturtilstand og klima. En videre styrking av TOV og overvåkingen av fugletrekket ved fuglestasjonene på Lista og Jomfruland er viktig for å avdekke de endringene som vi ser konturene av nå.

Det er et stadig økt fokus på å realisere fornybar energiproduksjon i Norge. NOF mener det er viktig at målet om å produsere fornybar energi ikke går på bekostning av målet om å ivareta naturmangfold. For eksempel har norsk vindkraftutbygging fram til nå tatt for lite hensyn til naturmangfoldet. NOF mener man ved framtidig vindkraftutbygging må legge langt sterkere vekt på å unngå store konflikter med naturmangfold ved å lage samlede planer, og luke ut konfliktfylte lokaliseringer i en tidlig fase.

Les NOFs innspill (PDF)

Krykkje
Krykkja er en av mange norske sjøfuglarter som sliter med en sterkt negativ bestandsutvikling. NOF mener at en nasjonal tiltakspakke for sjøfugler bør være en del av en norsk handlingsplan for naturmangfold. FOTO: Magne Myklebust