Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Bestandsovervåking ved NOFs fuglestasjoner i 2013

NOF har oppsummert resultatene fra den standardiserte overvåkingen ved fuglestasjonene Jomfruland og Lista for året 2013. Mange arter som overvintrer i Europa og Nord-Afrika viser en signifikant tilbakegang i løpet av de 24 årene overvåkingsprogrammet ved de to stasjonene har vart. Artene som trekker til tropisk Afrika gjør det markert bedre!

Av Magne Myklebust

Publisert 06.03.2015

Nettfangst og trekktellinger ved gode trekklokaliteter gir sammen med hekkefugltakseringer svært viktige overvåkingsdata for våre fuglebestander. Fuglestasjonene på Lista og Jomfruland driver bestandsovervåking gjennom standardisert nettfangst og trekktellinger både vår og høst, og året 2013 var nummer 24 i rekken med slik virksomhet etter oppstarten i 1990.

En rykende fersk rapport i NOFs rapportserie oppsummerer resultatene fra overvåkingen ved de to fuglestasjonene i 2013. Der er det mye interessant lesning! Bestandsindekser for 67 arter blir presentert i rapporten, av disse er arter som overvintrer i Europa og Nord-Afrika den største gruppa med 26 arter. I denne gruppen viser nesten 40 % av artene en statistisk signifikant tilbakegang i de 24 årene overvåkingen har pågått. Som eksempler kan man nevne arter som heipiplerke, gjerdesmett, jernspurv, ringtrost, gråtrost, fuglekonge, bjørkefink og bergirisk. Noen av artene i denne gruppa er også i framgang, her kan nevnes måltrost, bokfink, grønnfink og stillits.

For tropetrekkere - arter som trekker til Afrika sør for Sahara - er bildet ganske annerledes. Rapporten presenterer bestandsindekser for 22 arter tilhørende denne gruppa, og bare 18 % av disse er i tilbakegang. Faktisk viser 30 % av tropetrekkerne en positiv bestandsutvikling. I denne gruppen har f. eks. arter som buskskvett, steinskvett og svarthvit fluesnapper en statistisk signifikant tilbakegang, mens arter som trepiplerke, gulsanger, myrsanger, tornsanger, hagesanger og løvsanger har en framgang.

Årsakene til disse forskjellene i bestandsutvikling mellom tropetrekkere og arter som overvintrer i Europa og Nord-Afrika er ikke klare. Det er imidlertid fristende å spekulere i om en serie kalde vintre i Europa i perioden 2009-2013 har hatt en negativ effekt på vinterbestandene av spurvefugler. Spesielt de minste artene - som fuglekonge og gjerdesmett - har høy dødelighet i strenge vintre.

Les rapport (PDF)

Gjerdesmett
Gjerdesmetten er i tilbakegang. Det viser tallene fra Lista og Jomfruland fuglestasjoner. Trolig har bestanden fått seg en knekk etter en rekke kalde vintre i perioden 2009-2013. FOTO: Tomas Aarvak
Tornsanger hann
Tornsangeren er en av mange tropetrekkere som kan vise til en framgang i overvåkingsdataene fra Lista og Jomfruland fuglestasjoner. FOTO: Frank Steinkjellå