Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

NOF klager på vedtak om skadefelling av kongeørn i Troms

Fylkesmannen i Troms har gitt fellingstillatelse på en «ung» kongeørn grunnet tap av reinskalver i to reinbesetninger i fylket. NOF påpeker flere svakheter i vedtaket, og vi ser her stor fare for at en hekkefugl kan bli felt. Som vanlig ble jakten igangsatt før vedtaket ble bekjentgjort.

Av Morten Ree

Publisert 22.05.2015

Det er tydelig at kongeørn er i fokus for tiden. Vedtaket om skadefelling av kongeørn i Troms kom samtidig med et stort oppslag i Dagbladet om kongeørnas «herjinger» i Finnmark. Når det gjelder vedtaket i Troms så har dette flere svakheter som NOF legger vekt på i sin klage (se brev nederst).

Fra reineierhold sier man at denne unge kongeørna er den samme som tok flere reinkalver i fjor. Dette er en vågal påstand med tanke på at kongeørnen gjennomgår vesentlige endringer i fjærdrakten i en periode på 5-7 år til den får såkalt voksendrakt. Fjærdrakten endrer seg kontinuerlig og til dels drastisk fra ett år til et annet, og ingen er vel i stand til å avgjøre om det er samme individ som året før med bakgrunn i feltobservasjoner.

Definisjonen av «ung» kongeørn oppfattes ofte som fugler med hvit halerot og markerte, hvite flekker under vingene. Disse karakterene er markerte ofte opp til fireårs-alderen, men det er eksempler på at de er tilstede helt til tiårs-alderen i spesielle tilfeller. Ettersom noen kongeørner kan hekke unntaksvis som treåringer, og mer ofte som fireåringer, så er det her stor fare for å felle et hekkende individ.

At én kongeørn kan opptre med massedrap slik som det beskrives fra reineierne og de som har dokumentert skadeomfanget, er faktisk ikke kjent fra litteraturen. Med minimum 18 reinskalver drept innenfor et tidsrom på seks dager så er det helt klart flere predatorer inne i bildet. Det forundrer oss at det her ensidig er fokusert på kongeørn, da både rødrev, gaupe og jerv kan være aktuelle skadevoldere i dette området. I tillegg vil sannsynligvis også havørn være tilstede og nyttiggjøre seg av åtsler.

NOF synes vedtaket er gjort på sviktende grunnlag, og fellingsleder og fellingslag blir stilt overfor en umulig situasjon når det gjelder å oppfylle forutsetningene for en felling.

NOF har bedt om at klagen blir gitt oppsettende virkning slik at jakten blir stoppet umiddelbart når vår klage ble mottatt i dag.

Aktuelle lenker:

Kongeørn
NOF har påklaget et vedtak om skadefelling av kongeørn i Troms. Reineierne kan umulig vite med sikkerhet at samme fugl forårsaket skade også i fjor, og feller man ørna kan man også risikere å avlive en hekkefugl. FOTO: Sture Orrhult