Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Ta hensyn til fuglene i hekketiden!

I disse dager kommer mange titalls millioner fugler hjem til Norge igjen, etter å ha overvintret i varmere land. Nå bygger de reir for å få fram nye generasjoner fugler i vårt vidstrakte land. NOF og Dyrevernalliansen samarbeider med informasjon for å sikre hekkefuglene gode vilkår.

Av Norsk Ornitologisk Forening

Publisert 03.05.2017

Til sammen er det mellom 29 og 55 millioner par med fugler her i landet, som alle gjennomfører en krevende familieforøkelse i løpet av året, nesten alle i løpet av våren og sommeren. For 57 fuglearter, om lag 22 % av våre hekkefugler, er bestandene i tilbakegang, og for noen er denne nedgangen betydelig. Forstyrrelser i hekketiden bør minimeres, noe vi alle kan bidra til. Samtidig kan vi bidra med proaktive tiltak, for eksempel ved å sette ut fuglekasser eller rugeplattformer (for tjeld og fiskemåke).

Vær oppmerksom!
Forstyrrelser fra menneskelig ferdsel og friluftsliv kommer fra mange hold, der noen er mer utfordrende å takle for fuglene enn andre. Kajakk, løping, sykling, økt bruk av båt og vannscooter, vannsport som surfing og kiting, camping og turgåing er aktiviteter som kan skape press på viktige leveområder til fuglene.  

Dersom fugler varsler eller viser engstelig atferd bør du trekke deg unna. Noen fugler, som måker og terner, prøver å skremme deg vekk ved å stupe ned mot deg. Situasjonen er stressende for fuglene, som er bekymret for eggene sine, eller for sine små unger som venter på mat i nærheten. Når fugleforeldre forstyrres av mennesker eller løse hunder, er egg og unger sårbare for rovdyr og kulde.

Gjennom å åpne sansene – øre, øyne og den mentale bevisstheten – kan sameksistensen mellom fugler og mennesker fungre utmerket, slik at du kan nyte naturen med god samvittighet.

Pass på hund og katt

Katter tar livet av mange fugler i Norge, og sannsynligvis blir flere millioner fugler ofre for katter hvert år hos oss. Størst er problemet i hekketiden. Hold derfor katten innendørs i fuglenes hekketiden, og spesielt om natten og morgenen.

Forvillede og etterlatte huskatter er en fremmed art i norsk fauna. Vi anbefaler ID-merking og sterilisering av huskatter for å redusere omfanget av spredning og yngling i naturen. Slik tar du også ansvar for katten din. 

Og har du hund, respekter båndtvangen! Dersom du synes det er viktig at hunden din får løpt fra seg på trygge områder, kan du appellere til kommunen. Kommunene bør vurdere å sette av særskilte områder for lufting av hunder der dette ikke kommer i konflikt med fuglelivet eller andre interesser. God skilting og godt informasjonsarbeid om båndtvangsbestemmelser vil dessuten være et verdifullt bidag til bevisstgjørelse om reglene for båndtvang. Her har kommunene et ansvar. 

I perioden 1. april – 20. august er det båndtvang for alle hunder.

Tips for fuglevenner

NOF og Dyrevernalliansen mottar hver sommer mange bekymringsmeldinger. Løse hunder, eierløse katter, nedspylinger av svalereir, punktering av måkeegg, avliving av ungfugler, friluftslivsarrangement og utbygging i fuglenes hekkeområder er blant de hyppigst rapporterte truslene mot fuglene i hekketida. 

Martin Eggen, naturvernrådgiver i Norsk Ornitologisk Forening, presiserer at vi alle har et forpliktelse for å ta vare på fuglelivet og naturen rundt oss. «Hovedgrunnen til at fuglebestandene går tilbake i Norge er at vi ødelegger miljøet de lever i. Da blir det vanskelig for dem å finne nok gode hekkeplasser og nok mat til å gjennomføre hekking og fø opp unger. Men også forstyrrelser og tankeløshet er mange steder en alvorlig tilleggsbelastning. Stressfaktorene dette medfører er trolig økende, og pressede bestander av blant annet våtmarksfugler og sjøfugler får nok en trussel. Summen kan være alvorlig, også på bestandsnivå».

Noen tips til deg som vil være en god fuglevenn: 

  • Sett deg inn i lovverk og ferdselsrestriksjoner der du befinner deg. Skaff deg kunnskap om konsekvensene av det du gjør i naturen, slik at du ikke utsetter fugler og andre dyr for unødvendig fare og stress. Lær deg hvordan de reagerer på trusler, og følg med på hvordan de takler ditt nærvær. Ta hensyn til at det er store forskjeller mellom individer og mellom ulike arter.
  • Ikke være redd for å veilede andre, og si fra hvis du ser atferd som er til plage eller skade for fugler og andre dyr. Hold deg til stier og veier hvis det er mulig, og særlig i områder med sårbar vegetasjon eller dyreliv.
  • Ta ekstra hensyn til fugler og andre dyr i situasjoner med mange andre besøkende. Aktiviteter som er OK når en ferdes i områdene alene, er ikke nødvendigvis like greit når det er mange besøkende på en gang, eller når det er mye trafikk over lang tid.
  • Ved bruk av droner, hold trygg avstand til rastende og flygende fugler, og til hekkeplasser.
  • Ikke fell trær i hekketiden, da kan fugleegg og unger bli skadet eller drept. Trefelling kan gjøres resten av året.
  • Heng opp fuglekasser! Det moderne skogbruket har medført en mangel på naturlige hulrom i skoglandskapet. For mange av våre hullrugende fuglearter vil det derfor være av stor betydning at du bruker vinter og vår til å bygge og henge opp fuglekasser. Man kan sette opp fuglekasser for hele 25 forskjellige arter! Her finner du mål for ulike typer fuglekasser.
  • Følg med på hva kommunen din gjør. Byggesaker og anleggsarbeid som kan vente til etter hekkesesongen må gjøre nettopp det.
  • Dersom måker har laget reir ved eller på bebyggelse må de få være i fred. Hekkesesongen er kort, og fuglene ruger cirka tre–fire uker før ungene blir klekt. Da er ungene spesielt sårbare. Etter hvert som de blir større flytter de ofte til nye områder. Fjerner eller ødelegger man egg er sjansene store for at fuglene legger et nytt kull, og man forlenger tiden måkene oppholder seg i området.
  • Bidra til å bedre fuglenes omdømme gjennom ord og handlinger! Måker er blant fuglene med et frynsete rykte, som følge av at de ofte lever nært mennesker og nyttiggjør seg av matavfall. Funksjonen som naturens renholdere blir stort sett lite verdsatt, men den er likevel viktig og undervurdert.

Les mer om tiltak for et rikt fugle- og dyreliv i «Norsk naturhåndbok»!

Fuglefotografering
Fuglefotografering har blitt en populær hobby. Vis ekstra stor forsiktighet ved fotografering av fugler nær hekkeplasser. Skaff deg kunnskap om konsekvensene av det du gjør i naturen, slik at du ikke utsetter fugler og andre dyr for unødvendig fare og stress. Lær deg hvordan de reagerer på trusler, og følg med på hvordan de takler ditt nærvær. FOTO: Jostein Bidtnes
Måltrost
NOF og Dyrevernalliansens kampanje for å beskytte fuglene i hekketiden har fått en rekke medieoppslag. Gjennom felles samarbeid får vi spredt vårt budskap til flere. FOTO: Norsk Ornitologisk Forening / Dyrevernalliansen