Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Vindkraft i stor konflikt med naturområder som omfattes av Emerald Network

Nettverket av naturområder i Emerald Network («smaragd-nettverket») skal sikre leveområdene for dyr og planter, og er underlagt Bernkonvensjonen. En gjennomgang av norske Emerald Network-områder viser at en rekke av dem er berørte av vindkraftkonsesjoner der det foregår prosesser rundt søknader om utsatt igangsettelsesfrist. De må reddes!

Av Martin Eggen og Alv Ottar Folkestad

Publisert 10.01.2020

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) har i høringsinnspill til konsesjonssaker for vindkraft lagt vekt på viktigheten av at vedtatte og etablerte verneområder ikke må bli skadelidende som følge av vindkraftutbygging, særlig med fokus på verneområder som rangeres høyt i verdi og funksjon og også er gitt internasjonal rang, f.eks. Ramsarområder.

  • Andmyran vindkraftverk, Andøya i Nordland har en umiddelbar nærhet til Ramsarområdet Skogvoll ramsarsite nr. 1195 (cirka 2 km), og vil bl.a. utgjøre en barriere under næringstrekk for det betydelige antallet tyvjo og smålom som hekker i reservatet. Myrlandskapet på Andøya er unikt i global sammenheng og burde uten tvil kvalifisere for et betydelig større område enn Skogvoll naturreservat som nytt Emerald Network-område. Faktisk foreslo Fylkesmannen i Nordland så sent som i 2019 å verne Andmyran, noe som er i tråd med Stortingets ønske om supplerende vern av viktig natur, der IBA-områder og utvidelser av Ramsarområder prioriteres. Dette inkluderer planområdet for Andmyran vindkraftverk. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt forlenget frist for igangsettelse, noe NOF har påklaget. Man ønsker også å endre de tekniske konstruksjonene.

  • Det aktuelle konsesjonsområdet for Havsul 1 i Sandøy og Aukra i Møre og Romsdal vil berøre fuglefjellet Runde ramsarsite nr. 2164 gjennom å beslaglegge et sentralt næringssøksområde for denne kolonien, og som ett av de viktigste beiteområder for sjøender og sjøfugl utenfor hekketid og særlig viktig for Harøya våtmarkssystem ramsarsite nr. 806. Det er søkt om utsatt frist for igangsettelse av vindkraftverket.

  • Haram vindkraftverk, Haram i Møre og Romsdal ligger midt i en av Norges viktigste trekkleder for fugl, og er omsluttet av verneområder. For Haram vindkraftverk er det aktuelle konsesjonsområdet fysisk omsluttet av Emerald Network-områder på tre av fire sider. Her er det søkt om forlengelse av igangsettelsesfrist og endrete tekniske konstruksjoner.

Emerald network

Emerald network omfatter arter og naturtyper som trenger spesiell beskyttelse i Europa.

Totalt 51 europeiske land deltar ved at de har ratifisert Bernkonvensjonen. Med en målsetting på 17 % av arealene av terrestriske områder og innsjøer/vassdrag og 10 % av kystområdene i Europa avsatt som Emerald Networks, vil de til nå godkjente områdene i Norge langt fra være tilstrekkelig for å oppfylle målsetningene for vårt land.

Vedtak under Bernkonvensjonen understreker behovet for, og klargjør en forventning, for ikke å si et krav om, at Norge som partsland i Bernkonvensjonen er forpliktet til at hensynet til verdiene i de norske Emerald Network-områdene skal ha forrang i forhold til inngrep og tiltak som kan være en trussel mot verdier og funksjoner.

Gjennomgang av forvaltningsregimet nødvendig

Det er åpenbart akutt behov for kritisk gjennomgang av formalbakgrunn, forarbeider og gjennomføring av konsesjonssaker for vindkraft med tanke på hvilke kvalitetskrav som skal være gjeldende i forhold til kunnskap, planlegging og godkjenning av vindkraftutbygging i Norge. Det er grunn til å etterlyse hvordan konsesjonsbehandling av vindkraftsaker og klagebehandling av de fleste slike saker kan være i overensstemmelse med saksbehandlingskrav etter forvaltningsloven, eller i forhold til naturmangfoldlovens kunnskapskrav og samme lovs krav om en vurdering av om konsesjonspliktige tiltak utenfor verneområder kan påvirke funksjon og verdier innenfor vernede områder. Dette er et tilbakevendende tema fra NOF, noe vi skrev utfyllende om i brev til Olje- og energidepartementet for et tiår siden, uten at det har ført til den store selvransakelsen fra departementets side. 

NOF oppfatter situasjonen som så avgjørende at foreningen med sine samarbeidspartnere vil bringe problemstillingen inn for de berørte, internasjonale samarbeidsorganene, Bernkonvensjonen og Ramsar-sekretariatet.

Les brevet til Norges Vassdrags- og energidirekorat (NVE), Klima- og miljødepartementet (KLD) og Olje- og energidirektoratet (OED).

Runde
Fuglefjellet på Runde har vært under sterkt negativt press over en årrekke, og med negativ utvikling for de fleste artene. Til nå har dette hovedsakelig hatt sin årsak i sviktende ungeproduksjon, åpenbart som følge av sviktende næringstilgang i viktige deler av hekketida. Økt voksendødelighet som følge av vindkraft i artens næringsområde vil være særdeles negativt. FOTO: Ingar S. Bringsvor
Tyvjo
Myrene på Andøya huser noen av Norges viktigste forekomster av tyvjo, en art som allerede sliter med å reprodusere seg og opprettholde bestanden. FOTO: Espen Bergersen
Mørekysten
«Smaragd»-områder langs Mørekysten fra Herøy og Runde i sørvest til Harøya våtmarkssystem i nordøst. Haram vindkraftverk er konsesjonsgitt i trekanten som skjærer inn i «smaragdområdet» som dekker nordvestre deler av Haramsøya og Skuløya, mens Havsul 1 dekker den grunne skjærgardsterskelen inntil «smaragdområdene» på Harøya.