Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Ikke gi tillatelse til mudring i Tanamunningen!

Deltaområdet Tanamunningen i Finnmark er ett av våre viktigste fugleområder - ofte kalt «Norges største fjære», og brukes til fjærskifte, overvintring og som rasteplass under vår- og høsttrekk av en rekke arter våtmarksfugler. NOF ber Fylkesmannen i Troms og Finnmark innstendig om å ikke gi Kystverket tillatelse til mudring inne i reservatet.

Av Martin Eggen

Publisert 27.03.2020

Kystverket søker om tillatelse til mudring og dumping for å utbedre farleden inn til Elkem i Leirpollen i Tana kommune.

Tanamunningen naturreservat ble opprettet på grunn av at det er et stort område med svært betydelige naturverdier. Det er lite berørt av inngrep, og har et delta- og estuarieområde som har fått utvikle seg naturlig. Tanamunningen har også internasjonal status som ramsarområde, og er utpekt som IBA (Important Bird and Biodiversity area) av BirdLife International. Vi har internasjonale forpliktelser til å ivareta naturverdiene i Tanamunningen på best mulig måte. NOF ber innstendig om at det ikke foretas mudring eller andre inngrep i området. Etter vårt skjønn foreligger det ikke vektige argumenter for at dette er nødvendig.

NOF har allerede kontaktet Ramsar-konvensjonens sekretariat angående planene om mudring. Dette er et av de aller viktigste naturområdene vi har i Norge, også med tanke på internasjonalt ansvar overfor enkelte fuglebestander. Vi regner med at det ikke blir gitt noen tillatelser før Ramsar-konvensjonens vurderinger foreligger. De planlagte inngrepene er av en slik karakter at de kan føre til endret økologisk karakter i området, noe som vil være et helt klart brudd med konvensjonen.
Ærfugl
Tanamunnningen er viktig for en rekke våtmarks- og sjøfugler. Sil (tobis) er en nøkkelart i dette systemet, og konsekvensene for silen ved en mudring er usikre. Her ærfugl. FOTO: Geir Rudolfsen
Mudring Tana
Området man ønsker å mudre ligger inne i Tanamunningen naturreservat. Området har ramsarstatus, og er utpekt som et IBA (Important Bird and biodiversity Area). FOTO: Kystverket