Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Flere vindkraftprosjekt stanset

Mange av konsesjonene til vindkraftverk som nå bygges ble gitt for svært mange år siden. Utsettelsesfrister har holdt liv i prosjektene. Nå er heldigvis prosjekter som Havsul I, Kvinesheia og Skorveheia stanset, og vi gratulerer alle som har gjort det mulig!

Av Martin Eggen

Publisert 08.04.2021

Utsatte frister

Energimyndighetene og Stortinget har i flere runder har slått fast at man ikke har krav på utsatte igangsettelsesfrister. I Meld. St. 25 (2015–2016) Kraft til endring — Energipolitikken mot 2030, varslet man dessuten innskjerpinger i praksisen, noe NVE fulgte opp i rundskriv. Av enda større betydning var  stortingsvedtaket i fjor, der Stortinget ba regjeringen, innenfor gjeldende regelverk, ikke gi forlenget frist for idriftsettelse utover 31.12.2021 for vindkraftverk på land.

Bakgrunnen for vedtaket, slik det kom frem i debatten før vedtaket, og slik det formelt står, har helt klart vært å sette en sluttstrek for konsesjoner gitt på det da gjeldende konsesjonssystemet. 

Havsul I, Mørekysten stanset

Vindkraftverket ville dekket et område som til alle tider har vært et meget viktig fødesøksområde for sjø- og vannfugler, både i hekketid, under trekket og i vinterhalvåret. Området har tradisjonelt vært den viktigste fødesøkssektoren for sjøfugler fra fuglefjellet på Runde.

I anleggskonsesjonen til Havsul I vindkraftverk fra 24. juni 2008 var det vilkår om at anlegget måtte være fullført og satt i drift innen 1. juni 2013. Senere har det blitt flere utsettelser, men nå er det stopp. Olje- og energidepartementet (OED) la vekt på at søknad med konsekvensutredningen er fra 2006, og med en frist på idriftsettelse til 2025, ville konsekvensutredningene fra 2005 være rundt 20 år før anlegget ble satt i drift.

Kvinesheia i Agder stanset

NVE ga i 2012 konsesjon til å bygge og drive Kvinesheia vindkraftverk, et prosjekt NOF Lister lokallag har engasjert seg mot fra første stund. Etter klager ble avgjørelsen oppretthold av OED i 2015. Hubro, rovfugler og orrfugl var blant naturverdiene som stod på spill på Kvinesheia i Agder.

Nå er utbyggers drøm om å realisere prosjektet lagt død. Det nevnte stortingsvedtaket ble viktig i denne saken, og departementet fant ingen grunn til å gi utsatt igangsettelsesfrist til desember 2022.

Skorveheia i Agder stanset

NOF har engasjert seg mot Skorveheia vindkraftverk i flere omganger. I høringsuttalelser og klager har vi gjort rede for naturverdier knyttet til hubro og rovfugltrekk, og kritisert manglende kunnskapsgrunnlag forut for konsesjon. NVE har ikke gitt prosjektet utsatt igangsettelsesfrist til ut 2022. Selv om vedtaket gjerne blir påklaget til OED, er det ikke ventet at klagen vil føre frem.

Mange har bidratt

Til slutt tar vi med at OED opprettholdt NVEs avslag på søknad om utsatt frist for Remmafjellet i Trøndelag også, nok en gledelig beslutning. Avgjørelsene er betydningsfulle seire for naturen og alle som har stått på for å stanse vindkraftverkene. For oss har det vært en selvfølge at de ikke burde blitt bygget, men det har ikke vært en selvfølge at vi ville vinne frem. Motkreftene har vært store, uavhengig av gode argumenter og hvilke naturverdier som stod på spill. Det er med lettet hjerte vi nå erklærer prosjektene for gravlagte, samtidig som vi gratulerer alle som har bidratt i kampen!

At prosjektene ikke ble skrinlagt mye tidligere, er selvsagt et stort tankekors. Og det var ikke naturverdiene som stanset prosjektene. Det er verdt å merke seg siden NVE og OED fortsatt sitter med makta i vindkraftsaker, både til lands og havs. Det er lov å håpe på bot og bedring, men det er nok mer fruktbart å innta en skeptisk holdning til energimyndighetenes vilje til å sørge for gode kunnskapsgrunnlag, vektlegging av naturhensyn og føre-var-prinsippet ved usikkerhet. Nå venter mer utbygging av naturen til havs. Diskusjonene om havvind raser i både miljøbevegelse og i politiske parti. Kan vi forvente en annen fortelling her?

Kongeørn
Det er ikke bare trekkende fugler vindkraftverk kommer i konflikt med, men også leveområder for mange av våre karakteristiske fuglearter i hei og fjell. Kongeørn er en gjenganger i vindkraftsaker. FOTO: John Øystein Berg
Lunde
Jubel for lundene ved Runde over skrinleggingen av Havsul I! Vi ønsker dem gode hekkesesonger fremover. FOTO: Reidar Hindrum