Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Hekketiden er her!

Vår og sommer er det ekstra viktig å huske på at naturen først og fremst er leveområder for andre skapninger – ikke en lekeplass eller et sted vi kan drive med aktiviteter uten tanke på fuglene som hekker. Du kan bidra til at fuglene får den roen de trenger fremover.

Av BirdLife Norge

Publisert 19.04.2023

Verre for fuglene våre

Alt begynner på nytt om våren. Skog og mark kler seg i grønt. Blomstene i vakre farger presser seg opp av jorda. Fuglene er godt i gang med hekkingen både på bakken, mellom steiner og i trærne.

Men for noen kan det synes som om hekketiden kommer like overraskende på enkelte hvert år, eller så er det noe de ikke ønsker å forholde seg til. Byggefirmaer som i april og mai rydder skog for å sette opp hus og hytter. Rydding av marint avfall på øyer og holmer med fugler hekkende tett i tett. Eksemplene er nærmest uendelige.

Men det finnes også mange eksempler på at hekketiden respekteres, som fra Andøya i Vesterålen, der kommunen stenger av industriområdet sommerstid. Et annet hjertevarmende eksempel er bensinstasjonen på Vigeland utenfor Mandal som stengte vaskehallen for at låvesvalen skulle få hekke i fred.

Forstyrrelser fra ferdsel og løse hunder er dessverre en trussel mot fugler mange steder, og spesielt de bakkehekkende fuglene er utsatte. Når de skremmes av reiret eller vekk fra ungene sine, blir egg og unger sårbare. Fugler og dyr som spiser andre skapninger følger med på fugleforeldre som skremmes av reirene, og lar ikke muligheten til en matbit gå fra seg. Vær og vind kan skade de små når foreldrene ikke er der og beskytter mot regn, kulde og solsteik. 

40 prosent av alle norske hekkefugler står på rødlista, lista som viser hvor stor fare arter har for å bli utryddet. Situasjonen for norske fugler blir mer og mer alvorlig, og tilstanden for bestandene blir forverret for hver ny rødliste. At fuglene får frem unger mens de oppholder seg her i Norge vår og sommer, er avgjørende for å snu utviklingen.

Du er pliktig til å ta hensyn til hekkende fugler

Selv om det er gjort unntak i lovverket, blant annet for at jord- og skogbruksnæringen skal kunne være aktiv i sommerhalvåret, er fuglenes hekketid tydelig beskyttet i norsk lov. Naturmangfoldloven har to paragrafer som er særlig aktuelle, og bestemmelsene gjelder over hele Norge. Merk likevel at det kan finnes unntak som er hjemlet i forskrifter, blant annet er det lov å plukke egg fra visse måkearter enkelte steder. BirdLife Norge ber likevel om at du lar eggene ligge i fred

At alle skal ta vare på naturen, er noe naturmangfoldloven sier gjennom paragraf 6. Paragraf 15 handler om skade og forstyrrelser knyttet til hekke- og yngletid. Merk at også fuglereir er beskyttet i hekketiden, ikke bare egg og unger. Det er heller ikke tillatt å jage vekk dyr- og fugler fra leveområdene sine, for eksempel ved å skremme de vekk fra hekkeholmer. 

§ 6.(generell aktsomhetsplikt)

Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i strid med målene i §§ 4 og 5. Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen fremdeles er til stede.

§ 15.(forvaltningsprinsipp)

Høsting og annet uttak av naturlig viltlevende dyr skal følge av lov eller vedtak med hjemmel i lov. Ved enhver aktivitet skal unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi unngås. Likeledes skal unødig jaging av viltlevende dyr unngås.

Høsting og annet uttak av viltlevende planter og sopp er tillatt så langt det ikke truer overlevelsen av den aktuelle bestanden eller begrenses ved lov eller vedtak med hjemmel i lov.

Bestemmelsene i første og annet ledd er ikke til hinder for lovlig ferdsel, landbruksvirksomhet eller annen virksomhet som skjer i samsvar med aktsomhetsplikten i § 6.

BirdLife Norge ønsker alle fugler, dyr og mennesker en god og fredelig sommer.

 

 

Fiskemåke
Fiskemåkene hekker både på bakken, på forhøyninger i terrenget og på bygninger. Ferdsel og forstyrrelser, løse hunder og ulovlig fjerning av reir og egg er trusler mot en vellykket hekking. FOTO: Martin Eggen
Blåstrupe
Fugler fra hele verden flyr inn over landegrensene i løpet av april og mai. Blåstrupa kommer helt fra Pakistan og India. At de har gode steder å hekke og finne mat, er helt avgjørende dersom vi skal beholde fuglebestandene. Hogst og andre skadelige aktiviteter bør unngås så godt det lar seg gjøre. FOTO: Martin Eggen