Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Mulighet for masteroppgave på åkerrikse!

For mange unge, fremadstormende ornitologer er det naturligvis et sterkt ønske om å utdanne seg innenfor biologi med ornitologi som spesialfelt. En unik mulighet til å velge en spennende masteroppgave finnes nå ved Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB)! Den utrydningstruete åkerriksa skal studeres.

Av Torborg Berge

Publisert 02.12.2008

Åkerrikse er en av fem norske fuglearter som er kritisk truet. Bestanden er liten og i tilbakegang. Årsakene til tilbakegangen er dårlig kjent, og dette gjør at det er vanskelig å vurdere hvilke forvaltningstiltak som kan settes inn. Det er foreslått at bestanden på Jæren er mer stabil og levedyktig (reproduserende fugler) enn bestanden på Østlandet (mest enslige hanner som følge av innvandring fra Øst-Europa). Oppgaven vil bestå i å sammenligne åkerrikser på Jæren og på Østlandet (Akershus/Hedmark) både med hensyn til andel hunner i bestanden (antall hekkinger samt hekkesuksess), og biotopvalg og arealbruk. I tillegg til generelle kartlegginger av forekomst, vil det bli brukt radiosendere og lydanalyser for å følge og kartlegge individer. Effekten av skjøtseltiltak skal også undersøkes ved å sammenligne hva som skjer med åkerrikser der det settes i verk tiltak og der det ikke gjøres noe. Feltarbeidet skal gjøres i perioden midten av mai til ut juli 2009.
 
Kontaktperson: Svein Dale, Institutt for Naturforvaltning, UMB. Tlf 64965742, e-post: svein.dale@umb.no

 

Åkerrikse
Har du lyst til å bidra til en bedre forvaltning av åkerrikse? Nettopp den muligheten finnes nå gjennom å ta en masteroppgave på åkerrikse ved Universitetet for Miljø og Biovitenskap! FOTO: Gunnar Numme

Kommentér nyheten