Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Ny rødliste: sjøfuglene sliter, rovfuglene får det bedre

Sjøfuglene sliter, mens rovfuglene våre får det stadig bedre. Det er to av hovedkonklusjonene man kan trekke ut av fugledelen av den nye rødlista som ble presentert på Stjørdal i Nord-Trøndelag i dag. Fire spettearter gikk i samlet flokk ut av rødlista.

Av Magne Myklebust

Publisert 09.11.2010

Artsdatabanken la i dag fram sin nye rødliste. Om lag 21 000 arter er vurdert, og av disse er 2398 rødlistet. For fugler er 77 arter rødlistet for Fastlands-Norge, en nedgang på tre arter fra forrige rødliste. Av de 77 artene er 75 hekkefugler, mens gulnebblom og stellerand er med på grunn av sterke vinterforekomster (over 2 % av verdensbestanden overvintrer i Norge).

Vi presenterer de ulike kategoriene, og de fugleartene som er plassert i dem.

Regionalt utdødd (RE, Regionally Extinct)

En art er regionalt utdødd når det er svært liten tvil om at arten er utdødd fra aktuell region (her Norge). For at arten skal inkluderes i denne kategorien må den ha vært etablert reproduserende i Norge etter år 1800. Det er fire arter med i denne kategorien: rapphøne, klippedue, topplerke og kornspurv. Artene i denne kategorien er dermed de samme som på forrige rødliste.

Kritisk truet (CR, Critically Endangered)

Arter i kategorien CR har ekstremt høy risiko for utdøing: 50 % sannsynlighet for utdøing innen tre generasjoner, minimum 10 år. Fem arter er med i denne kategorien: dverggås, åkerrikse, lomvi, hauksanger og hortulan. Også i denne kategorien er det de samme artene som går igjen i forhold til forrige rødliste.

Sterkt truet (EN, Endangered)

Arter i kategorien EN har svært høy risiko for utdøing: 20 % sannsynlighet for utdøing innen fem generasjoner, minimum 10 år. Åtte arter er med i denne kategorien (gammel kategori i parentes dersom endring): knekkand, myrrikse, svarthalespove, krykkje (VU), hubro, snøugle (VU), vierspurv (NT) og dvergspurv. Følgende arter er borte fra kategorien EN (ny kategori i parentes): lappfiskand (VU), horndykker (ut av rødlista) og vepsevåk (VU).

Sårbar (VU, Vulnerable)

En art i denne kategorien har høy risiko for utdøing: 10 % sannsynlighet for utdøing innen 100 år. Her har 23 arter blitt med (gammel kategori i parentes dersom endring): sædgås, bergand, stellerand, lappfiskand (EN), vepsevåk (EN), sivhauk, myrhauk, lerkefalk, vannrikse, brushane (DD, datamangel), makrellterne, polarlomvi (NT), alke (ny på rødlista), teist (NT), lunde, tyrkerdue, slagugle, lappugle, nattravn, sanglerke (NT), svartrødstjert, gresshoppesanger og rosenfink (ny på rødlista). Her er det mange endringer siden forrige rødliste. Følgende arter er borte fra kategorien VU (ny kategori i parentes): snadderand (NT), skjeand (NT), storlom (NT), hønsehauk (NT), fjellmyrløper (NT), krykkje (EN), snøugle (EN), dvergspett (ut av rødlista), tornskate (NT) og konglebit (NT).

Nær truet (NT, Near Threatened)

En art er Nær truet når den ikke tilfredsstiller noen av kriteriene for CR, EN eller VU, men er nære ved å tilfredsstille noen av disse kriteriene nå eller i nær framtid. Det er 37 fuglearter med i kategorien NT (gammel kategori i parentes dersom endring): snadderand (VU), stjertand, skjeand (VU), svartand (ny på rødlista), sjøorre, vaktel, havhest (ny på rødlista), storlom (VU), gulnebblom, dvergdykker, toppdykker, stormsvale, hønsehauk (VU), fiskeørn, jaktfalk, sivhøne, dverglo, vipe, fjellmyrløper (VU), dobbeltbekkasin, storspove, strandsnipe (ny på rødlista), tyvjo, hettemåke, fiskemåke (ny på rødlista), tårnseiler (ny på rødlista), trelerke (ny på rødlista), nattergal, svartstrupe, lappsanger, skjeggmeis, tornskate (VU), varsler, stær, tornirisk (ny på rødlista), bergirisk og konglebit (VU). Følgende 10 arter er borte fra kategorien NT og nå tatt ut av rødlista: sangsvane, fjellvåk, kongeørn, vandrefalk, gråspett, hvitryggspett, tretåspett, fjellerke, steinskvett og bøksanger. 3 arter er oppjustert fra NT til VU (polarlomvi, teist og sanglerke), mens vierspurv er oppjustert fra NT til EN.

Vi anbefaler naturligvis alle å lese den omfattende informasjonen som er lagt ut på Artsdatabankens nettsted om den nye rødlista.

Les mer (Artsdatabanken)

Krykkje med tyvjo i hælene
To rødlistearter: krykkje med tyvjo i hælene. Krykkje er plassert i kategorien Sterkt truet (EN) etter en kraftig tilbakegang i koloniene på Runde, Sklinna, Røst, Hjelmsøya og Hornøya etter 1980. For tyvjo rapporteres en sterk tilbakegang på Vestlandet, mens den lille hekkebestanden i Aust-Agder nå synes å være borte. FOTO: Terje Kolaas
Sanglerke
Det går feil vei for sanglerka. Norsk Hekkefugltaksering indikerer en bestandsnedgang på ca. 60 % i løpet av de siste 10 år, og tellinger på Jomfruland fuglestasjon tyder også på en sterk nedgang i denne perioden. Arten er plassert i kategorien Sårbar (VU). FOTO: Frank Steinkjellå
Rosenfink
Rosenfink er en nykommer på rødlista, og går rett inn i kategorien Sårbar (VU). Arten har hatt en nedgang på 40 % i Sverige i løpet av de siste 10 år. Trekktellinger fra Jomfruland indikerer minst like sterk nedgang i Norge, og rosenfink trekkes også fram som en av artene med bestandsnedgang siste 20-årsperioden i hekkefuglatlaset for Aust-Agder. FOTO: Morten Venås
Strandsnipe
Strandsnipe er en annen nykommer på rødlista, og går inn i kategorien Nær truet (NT). I Sverige er det registrert 15 % bestandsnedgang siste 15 år. Norsk hekkefugltaksering viser en årlig nedgang på 4 % i perioden 1995-2008. FOTO: Nils Kjetil Torvik

Kommentarer til nyheten (27)