Hopp til hovedinnhold

BirdLife Hordaland

Beskrivelse av sjeldne fugler i Hordaland i 2017

Sjeldenhetskomitéen i Hordaland (LRSK Hordaland) jobber nå med å oppsummere fjorårets funn i sin årlige rapport. Derfor er det nå på tide å sende inn beskrivelser av sjeldne fugler som ble sett i året som gikk. Fristen for å sende inn beskrivelse av fjorårets sjeldenheter er i år 15. februar 2018.

Av Oddvar Heggøy

Publisert 03.02.2018

Den lokale rapporterings- og sjeldenhetskomitéen for fugler (LRSK) i Hordaland er allerede godt i gang med sin årsrapport for 2017. Rapporten tar utgangspunkt i observasjoner rapportert i Artsobservasjoner fra det aktuelle rapportåret, men en del av de sjeldneste fuglene må være dokumentert med bilder eller en beskrivelse før observasjonene kan godkjennes og inkluderes i årsrapporten og i fylkets funnstatistikker.

Hvorfor kreves dokumentasjon?

LRSK Hordalands oppgave er å holde en oversikt over hvilke fugler som er observert i fylket, og hvor vanlig disse opptrer. Dette innebærer først og fremst å kvalitetssikre observasjoner av fugler i Hordaland som rapporteres i Artsobservasjoner. For sjeldne fugler som ikke opptrer vanlig i fylket, eller i landet for øvrig, kreves dokumentasjon for å kunne inkludere funnene i fylkets funnstatistikk. Funn som ikke dokumenteres tilstrekkelig vil ikke inkluderes i denne statistikken, og vil heller ikke bli med i komitéens årsrapporter eller i observatørenes krysselister i Artsobservasjoner.

Hvilke arter må dokumenteres?

Det er kun de sjeldneste fugleartene i Hordaland som må dokumenteres med bilde eller beskrivelse til LRSK eller NSKF. En oversikt over hvilke arter som må dokumenteres for LRSK Hordaland og NSKF finner du på denne siden. Merk at noen avvikende observasjoner (fenologi, lokalitet etc.) også kan tillegges beskrivelseskrav.

Hvordan dokumentere?

Har du bilder av de sjeldne fuglene du har observert er det en stor fordel om disse lastes opp i tilknytning til funnet i Artsobservasjoner. Dersom du eller andre har dokumentert en sjelden fugl med bilder som ikke levner noe tvil om artstilhørigheten, vil LRSK som oftest kunne godkjenne funnet kun på bakgrunn av disse. Er slike lastet opp i Artsobservasjoner av et aktuelt funn er det derfor ikke nødvendig å sende inn en rapport med beskrivelse av funnet til LRSK. For nasjonale sjeldenheter, og for observasjoner av fugler der det ikke finnes bilder, er skriftlige beskrivelser imidlertid fremdeles nødvendige for godkjennelse.

Hvem skal beskrive?

Hovedregelen er at det er den som har oppdaget en sjelden fugl som også skal sende inn en eventuell beskrivelse av fuglen. Det er ikke noe i veien for at også andre observatører sender inn beskrivelser, men for å unngå merarbeid kan beskrivelsen av et funn gjerne avtales observatørene imellom. Framgangsmåten for å beskrive et sjeldent funn i Artsobservasjoner er beskrevet her.

Alle observasjoner av en sjelden fugl som legges inn i systemet vil etter hvert slås sammen av LRSK til ett enkelt funn, og dersom andre har beskrevet fuglen eller lastet opp gode bilder som tilstrekkelig dokumenterer arten, vil alle de underliggende observasjonene i det sammenslåtte funnet også godkjennes etter hvert. Det er heller ingen poeng i å sende inn en tom beskrivelse til LRSK i Artsobservasjoner bare for å «få bort» funnet fra oversikten over udokumenterte sjeldenheter, som du finner på din side i rapporteringssystemet. Slike beskrivelser vil ikke godkjennes, og resultatet blir gjerne bare at funnet forsvinner fra dine lister i Artsobservasjoner.

For å være sikker på at du får med dine observasjoner av sjeldne fugler i Hordaland i 2017 i LRSKs årsrapport, er det viktig at du sender inn dine beskrivelser innen 15. februar 2018, da LRSK vil starte sin oppsummering av artene med beskrivelseskrav i fylket.

Dvergspurv
Ser du en dvergspurv i Hordaland må den dokumenteres enten ved hjelp av foto eller en skriftlig beskrivelse til den Lokale rapport- og sjeldenhetskomitéen (LRSK). Både rapportering og beskrivelse skal foregå i Artsobservasjoner. FOTO: Oddvar Heggøy
Båndkorsnebb
Også observasjoner av båndkorsnebb må beskrives eller på andre måter dokumenteres for å kunne inkluderes i funnstatistikken for Hordaland. Dersom man ikke har bilder som entydig viser hvilken art det gjelder, kan en skriftlig beskrivelse være et nyttig supplement når LRSK skal validere funnet. FOTO: Oddvar Heggøy