Hopp til hovedinnhold

BirdLife Svalbard

Sammendrag av overvåking av Fjæreplytt på Svalbard 2023

Fjæreplytt (Calidris maritima) er en høyarktisk art som i vinterhalvåret oppholder seg i hovedsak langs kystene i Nord-Atlanteren. Fjæreplytten er den mest tallrike vadefuglen på Svalbard, og mye tyder på at dette er blant de viktigste hekkeområdene for arten i Nord-Atlanteren. Et betydelig antall fjæreplytt hekker årlig på Svalbard (>10 000 par), mens antallet er langt mer beskjedent på det norske fastlandet.

Publisert 05.12.2023

Dette prosjektet følger fjæreplytt som hekker på Svalbard, og som overvintrer i Finnmark. Så langt har prosjektet bidratt til et kunnskapsløft for en svært vidt utbredt art i en region som står ovenfor vesentlige og raske klimatiske endringer.

BirdLife Svalbard (tidligere Longyearbyen feltbiologiske forening, LoFF), har ringmerket vadefugler på Svalbard de siste sytten årene. Helt siden starten i 2007, har fokuset i all hovedsak vært å øke kunnskapen om fjæreplytt, både når arten oppholder i hekkeområdene på Svalbard, og når den er i sine respektive overvintringsområder. Studiet ble utvidet i 2018, med oppstart av flaggmerking av overvintrende fjæreplytt i Finnmark. Disse fjæreplyttene hører i all hovedsak til en annen hekkepopulasjon enn fjæreplyttene på Svalbard. Det er tidligere bekreftet at overvintrende fjæreplytt i Varanger er hekkefugl fra Russland (Strann et. al. 2006). Denne delen av prosjektet har bestått av fangst og merking av fjæreplytt i Karlebotn, innerst i Varangerfjorden/Finnmark. Dette for i hovedsak å følge med på hvor stedtro fjæreplytt er til sitt overvintringsområde. Foreløpig er det fanget og merket et relativt beskjedent antall fjæreplytt i Karlebotn.

Studiet på Svalbard har så langt avdekket hvor fjæreplyttene fra Svalbard overvintrer. Det er også samlet inn verdifulle data som gir kunnskap om årlig overlevelse og bestandsendringer hos fjæreplytt, både på Svalbard generelt, og mer spesifikt i Adventdalsdeltaet.

Totalt ble det ringmerket 460 fjæreplytt på Svalbard i 2023. Samtlige ble merket i Adventdalsdeltaet i perioden 5. til 21. september, med aldersfordeling 432 ungfugl og 28 eldre (2K+) fugler. Samlet er det per 2023 ringmerket 8309 fjæreplytt gjennom prosjektet på Svalbard, hvorav 7087 av disse har fått unike kodeflagg på tibia som gjør det mulig å følge arten på individnivå. I tillegg er det merket 61 fjæreplytt med kodeflagg i Karlebotn. Videre er det utført minimum 453 avlesninger av fjæreplytt med norske flagg denne sesongen, hvorav 211 unike individ. Blant disse var det to individ merket i 2009, og ti individ som ble merket i 2010. Dvs. tolv individ som er omkring 13 år eller eldre. Totalt foreligger 6973 kontroller/avlesninger av fjæreplytt i perioden 2009-2023. Dette unike materialet vil danne grunnlag for beregning av årlig overlevelse hos fjæreplytt fra Svalbard.

Adventdalsdeltaet på Svalbard og Karlebotn i Finnmark er valgt som studieområder basert på kost-nytte hensyn. Begge områdene er lett tilgjengelige, og har gode betingelser for å kunne følge arten i fremtiden. Drift av prosjektet vil således kunne fortsette innenfor en beskjeden kostnadsramme, og med enkel logistikk. Ved behov, bidrar Norsk Polarinstitutt ved Hallvard Strøm, med fri innkvartering i Longyearbyen under feltarbeid. I Karlebotn er det mulig å leie rimelig og gunstig husvære med utsyn over fangst- og overvåkingsområdet.

 

Fjæreplytt
Fjæreplytt Ny-Ålesund 3 aug. 2022 Foto: Morten Bilet