Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Stor hekkebestand av horndykkere i Vestvågøy

Med økonomisk støtte fra Fylkesmannen i Nordland ble det i sommer kartlagt horndykkere i Vestvågøy kommune - sentralt plassert midt i Lofoten. Kommunen er kjent for å ha et produktivt jordbruk, men det er også bevart mange fine våtmarks- og myrlokaliteter. Kombinasjonen resulterer i et særdeles rikt fugleliv.

Av NOF Lofoten lokallag

Publisert 17.10.2017

Med horndykkere i kikkerten

Gjennom feltarbeid ønsket NOF Lofoten lokallag å undersøke hvor mange par horndykker som kan hekke i Vestvågøy kommune i 2017, fordelt på innsjøene. Tidligere registeringer har avdekket områdets betydning for horndykker, og lokallaget ønsker å følge forekomstene tett. Norsk hekkebestand er nå vurdert til å være i intervallet 1300 - 1500 individ (Shimmings & Øien 2015). Hoveddelen av den norske hekkebestanden har vi tidligere hatt i nordlige Nordland og Troms. Troms er det rapportert om betydelig bestandsnedgang for perioden 2001-2013. For 52 undersøkte lokaliteter er hekkebestanden her redusert fra 228 par i 2001 til 24 par i 2013 (Strann et al. 2014).

Horndykkeren er sårbar (VU) både på den norske og den globale rødlista, og ivaretakelse av artens hekkelokaliteter bør være høyt prioritert av norske myndigheter. Arten er også klassifisert som nær truet (NT) på den Europeiske Rødlista og som sårbar (VU) for EU-landene (BirdLife International 2015a), og det er registrert særlig stor bestandsnedgang i Finland (BirdLife International 2015b).

Det er svært viktig med oppdatert kunnskap om horndykkerbestanden i Nordland. Med denne rapporten ønsker NOF Lofoten lokallag å gi vårt bidrag til kunnskapsinnhentingen. Hekkeforekomstene i Vestvågøy er viktig for den regionale og nasjonale bestanden. Faktisk utgjør hekkebestanden i kommunen på over 60 par rundt 8 % av den nasjonale bestanden. Området er derfor utpekt som Important Bird and Biodiversity Area (IBA) av Birdlife International, og har fått navnet Leknes våtmarkssystem IBA. Nettverket av områder under IBA-paraplyen betraktes som et absolutt og uunnværlig minimum for den langsiktige overlevelsen av disse artene over hele deres utbredelsesområde, selv om det foregår et tap av habitater på generell basis andre steder.

Vi har totalt fire IBAer i Norge som er opprettet på grunnlag av hekkeforekomster av horndykker. Foruten om Leknes våtmarkssystem IBA har vi et i Bø kommune i Vesterålen (Straume IBA), samt to i Nord-Trøndelag.

Hele 63 par med horndykkere

I alt ble det registrert 63 par (126 ind.) horndykker fordelt på 18 vann/tjønn. Vi har undersøkt alle potensielle vann/tjønn med høyde under 50 meter over havet. Arten ser ikke ut til å forekomme i ferskvann som ligger høyere. 

Resultatet er nesten identisk med en undersøkelse foretatt av enkeltmedlemmer i 2016. Da ble det regisert 62 par (117 ind.) i 19 vann/tjønn. 

Oppfølging av den nasjonalt og globalt viktige hekkebestanden vil være en prioritert oppgave også i tiden fremover.  

Kilder

BirdLife International. 2015a. European Red List of Birds. Luxenbourg: Office for official publications of the European Communities. 70 s. https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/RL-4-020.pdf
BirdLife International. 2015b. Internettsøk kriteriedokumentasjon Europeisk rødliste 2015. http://www.iucnredlist.org/initiatives/europe
Shimmings, P. & Øien, I. J. 2015. Bestandsestimater for norske hekkefugler. NOF-rapport 2015-2. 268 s.
Strann, K.-B., Frisvoll, V., Heggås, J. & Hagtvedt, M. 2014. Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2013. NINA Minirapport 485: 19 sider

Rapport til Fylkesmannen i Nordland

Horndykker
Med over 60 par horndykkere skiller Vestvågøy seg ut som et svært viktig område for den globalt rødlistede horndykkeren. FOTO: Martin Eggen