Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Hyttebygging ved storlomlokalitet på Lofotens ytterside

En kraftig utvidelse av ett felt for hytter og boliger i et naturområde på Gimsøya i Vågan kommune er omstridt. For NOF har det vært særlig viktig å påpeke at hensynet til hekkende storlom i området må ivaretas, og at arealdisponeringene ikke må ødelegge våtmarksarealer.

Av NOF Lofoten lokallag

Publisert 08.01.2019

I dag består hyttefeltet på Hov, Grimsøya av 24 hytter, men planen er å utvide til opp mot 97 nye hytter og åtte tomter som er tiltenkt helårsboliger eller leiligheter. Flere er imidlertid kritiske i høringsinnspillene som har kommet i høst og vinter på planene, deriblant NOF Lofoten lokallag. Siste nytt er at Fylkesmannen i Nordland har levert en innsigelse på deler av hyttefeltet, og NOF håper de mest skjemmende inngrepene blir tatt ut av planene.

Området består av ei halvøy med noen markante hauger, et våtmarkssystem med to vann og noen myrer, samt et fjæreområde fra Hovsstranda via Åsfjæra og til Hovsund. I Hovsundvannet hekker det storlom, en fåtallig hekkeart med en bestand på 1250 – 2500 par, med gjennomgående lav ungeproduksjon, og som derfor er ekstra sårbar for reduserte hekkemuligheter- og suksess. Arten er under press fra flere hold, inkl. forstyrrelser og vassdragsreguleringer. I planområdet hekker det også inntil 15 hekkende par med fiskemåke (nær truet, NT), storspove (sårbar, VU) og stær (NT). 

Konsekvenser og vurderinger rundt storlom

Videre prosjektering må ivareta hekkeplassen til storlommen, som her er den mest hensynskrevende arten med begrensede andre muligheter for å flytte til en alternativ lokalitet. Arten er jo sky, og trykker tidlig på reir. Det er vanskelig å anbefale absolutte grenser, fordi det blant annet er avhengig av individuelle forskjeller hos individene, topografi i området og graden av samlet forstyrrelse.

Likevel finnes det en hel del forskning å støtte seg på, blant annet på storlom fra Sverige: Nesting Ecology and Management of the Arctic Loon in Sweden. I USA finnes det en rekke studier på islom og forstyrrelser, referert til i høringssvaret (se nederst i nettsak). I følge rapporten A Review of Disturbance Distances in Selected Bird Species er forstyrrelsesavstanden hos storlom minst 500 meter. 

Hytter, parkeringer, oppstillingsplasser bør derfor absolutt ikke godtas nærmere enn 500 meter, og man bør vurdere fysiske avgrensninger ned mot vatnet. Synbare stressreaksjoner på avstander på 300- 500 meter stemmer godt med undersøkelser foretatt i forbindelse med blant annet vannsport. Typiske synlige stressreaksjoner hos lom er løftet hode, og at hodets form, især pannen, blir mer kantet enn i hvilende stilling. En del fugler legger også hode og hals ned mot vannflaten, og prøver å gjøre seg så liten som mulig.

Det er også verdt å merke seg at de synlige reaksjonene vi ser hos fugler bare er en liten del av den totale stressreaksjonen. Slike stressreaksjoner av menneskelig aktivitet og tilstedeværelse vil i mange tilfeller føre til at fugler oppgir sine hekkeplasser (og steder for næringssøk). I tillegg til den direkte forstyrrelsen hvor man ser at fugler blir skremt og flyr vekk, kan forstyrrelser påvirke sjøfugl på to mer «usynlige» måter som er langt mer alvorlig på sikt. For det første gjør forstyrrelser fuglene kronisk stresset. Selv om det ikke vises direkte på fuglen så kan den ha økt hjertefrekvens og økt stressnivå. For fugler som har egg eller unger kan kostnaden med å forlate reiret være for stor til at den velger å flykte, men det å forbli i en stressende situasjon har like fullt også en kostnad. Dette kan føre til nedsatt almenntilstand og dermed økt dødelighet både for unger eller voksne fugler.

Høringsuttalelse ang. Detaljplan for Hov hyttefelt, Gimsøy – planid. 263

storlom
Bestanden av storlom i Norge har, i likhet med våre naboland, gått mye tilbake i nyere tid. Nå regner man imidlertid at tilbakegangen har stanset, og at bestanden er mer stabil. For å forhindre videre nedgang i bestanden må faste hekkeplasser skjermes mot utbygging og forstyrrelser. FOTO: Alf Skoglund