Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Arbeidet mot vannscooteres forstyrrelser på fuglelivet fortsetter

Etter at vannscootere ble sidestilt med fritidsbåter i 2017, er det opp til kommunene å beskytte fugler mot vannscootere i sine områder. Ikke uventet går dette arbeidet tregt, og regjeringens politikk har ført til mer byråkrati. NOF jobber for at kommunene skal opprette lokale forskrifter, og har nylig sendt innspill til nordlandskommunene Fauske og Bodø.

Av NOF avd. Nordland

Publisert 21.01.2019

NOF mener vannscootere er leketøy med betydelig påvirkning på naturmiljøet, og i utgangspunktet ønsker vi all slik lek inn på områder spesielt avsatt til formålet. I våre anbefalinger til Fauske kommune har vi denne gangen anbefalt enn rundere tilnærming for å sikre politisk flertall for ordningene. 

Den 18. mai 2017 ble vannscootere sidestilt med fritidsbåter, og likestilt med dem på de fleste områder. Sidestillingen er et resultat av at Forskrift om bruk av vannscooter o.l. ble opphevet. Opphevingen skjedde på tvers av faglige råd. Miljødirektoratets faglige anbefaling gitt våren 2015 anbefalte at hovedprinsippene i tidligere lovgivning ble videreført. Miljødirektoratet ønsket videre registreringsplikt for vannscootere, sammen med informasjons- og holdningskampanjer.

Liberaliseringen skjedde til tross for massiv folkelig motstand, og satte hensynet til noen få foran hensynet til allmennheten og natur- og friluftsinteresser. Turistnæringen var også negativ, og NHO reiseliv uttalte bl.a.: «Norsk reiseliv har naturbasert reiseliv som en viktig merkevare. Den internasjonale trenden viser at bærekraft og fysisk aktivitet er i vekst, og Norge tilbyr dette til turistene. Vi må tørre å spisse produktet og markedet vi retter oss mot, selv om det innebærer å velge bort potensielle markeder. På sikt kan vannscootertrafikk påvirke rekreasjonsverdien negativt for de som oppholder seg ved kysten, ved innsjøer og i andre type vassdrag»

Siden den gang har det rådet noe usikkerhet rundt kommunenes mulighet til å sette hensynet til fugle- og dyreliv og friluftsliv først. Men etter motorferdselloven kan kommunene forby bruk av vannscooter i vassdrag. Man kan også bruke de lokale reguleringene etter havne- og farvannsloven. Det kan innebære forbud. Mange kommuner jobber nå med lokale forskrifter, mens andre kommuner ikke makter å prioritere dette. Slik blir ivaretakelsen av naturen forskjellig kommunene imellom. 

Vannscootere og bruken av dem har flere målbare forskjeller fra bl.a. en fritidsbåt. Vannscootere kan kjøre i store hastigheter på grunt vann. Dette medfører et stort potensiale for forstyrrelser i vannmiljøer som tidligere ikke ble utsatt for nærgående båttrafikk. Dette vil øke risikoen for påkjørsler av fisk og andre dyr som lever på grunne områder og i overflata. Kjøremønsteret er også annerledes ved at vannscootere gjør raske, uforutsigbare bevegelser, ofte i stor fart. Støynivå spiller også inn, og virker inn med de andre faktorene. Siden de i stor grad blir brukt til lek, vil de oppholde seg i et begrenset område over tid. Forstyrrelsen kommer dermed igjen og igjen. 

NOF har sendt brev til alle landets kommuner og bedt dem regulere eller forby vannscootere. Der slike initiativ kommer på høring, spiller vi inn synspunkter basert på lokal kunnskap. I våre innspill til de to kommunene i Nordland lister vi opp områder som må beskyttes, med vekt på områder som ikke skjermes av en generell hensynssone nært land. Saltstraumen og Skjerstadfjorden IBA ligger i disse kommunene. Heller ikke Saltstraumen marine verneområde har reguleringer som begrenser eller forbyr vannscootere, utrolig nok!

Vi oppfordrer til at flest mulig av NOFs fylkesavdelinger og lokallag jobber for forbud eller begrensninger for vannscootere i sine områder. Se vårt innspill under – kanskje det kan være nyttig også i andres arbeid?

Les Norsk Friluftslivs brev om hvordan vannscootere kan reguleres 2018.

 

Innspill fra NOF om vannscootere

smålom
Smålom er en tallrik art i Skjerstadfjorden deler av året. Lokale konsentrasjoner er gjerne sammenfallende med store mengder av andre sjøfuglarter. Slike områder må skjermes for forstyrrelser, og vannscootertrafikk spesielt. FOTO: Alf Skoglund
Praktærfugl
Rødlistede fuglearter som påvirkes eller vil kunne påvirkes av kjøring av vannscooter i Bodø og Fauske er bl.a. bergand (sårbar), sjøorre (sårbar), horndykker (sårbar), ærfugl (nær truet), havelle (nær truet), svartand (nær truet) og gulnebblom (nær truet). Bildet viser en praktærfugl hann (foran) og en ærfugl hann i skjønn forening. FOTO: Sverre Birkelund