Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Fokus på naturmangfoldet, takk, Vestvågøy kommune!

I et omfattende innspill til Vestvågøy kommunes arealplan har NOF og Naturvernforbundet bedt om at de globalt viktige fugleområdene på øya ikke kompromitteres, og at våtmarkene hensynstas. Men skal kommunens naturforvaltning gis et løft, vil en kommunedelplan for naturmangfold være et must!

Av NOF Lofoten lokallag

Publisert 04.06.2019

80 % av artene på rødlisten for arter har arealforandringer som en hovedtrussel, og derfor er arealpolitikken i kommunene særdeles viktig for ivaretakelse av naturmangfoldet. FNs Naturpanel har utarbeidet en rapport der det dokumenteres omfattende tilbakeganger for verdens dyre- og fugleliv, og et sammendrag av rapporten har skapt store overskrifter. Det er måten vi bruker arealene som er hovedtrusselen mot økosystemene og artene som lever der, og nedbyggingen og ensrettingen av arealene må stanses. Faktisk koster ødelagt natur 10 prosent av verdens økonomi, og påvirker livene til over 3,2 milliarder mennesker verden over. Slik er utviklingen også en trussel mot menneskets velferd og fremtidig økonomi. Norge er heldig stilt med lav befolkning, og vi tar ut mye av forbruket vårt gjennom å hente naturressurser fra utlandet. Men utviklingen er klar her også, vi forsyner oss grådig av arealene. Vestvågøy kommune bør ha arealnøytralitet som mål, spesielt siden regionen har sterkt begrenset lavlandsareal, der naturmangfoldet er størst og presset stort.

Også Vestvågøy opplever altså et press sterkt på naturareal i kommunen, og størst er dette rundt Leknes. Her ligger noen av våre viktigste områder for naturmangfold. Arealene i lavlandet forandres bit-for-bit gjennom nydyrkinger, boligbygging og næring. Når vi bruker areal må vi ta dem som er minst viktig for fugler og dyr, og som ikke går ut over alle tjenestene naturen gir oss gratis: karbonlagring, flomdemping, vannrensing osv. Vi oppfordrer derfor Vestvågøy kommune til å starte opp arbeidet med utarbeidelse av en kommunedelplan for naturmangfold. En slik plan vil ikke være juridisk bindende for arealbruk, men arbeidet vil åpne for bred deltakelse og politiske diskusjoner om prioriteringer. En politisk vedtatt kommunedelplan vil gi føringer for hvordan hensynet til naturmangfold skal ivaretas i kommuneplanens arealdel, for eksempel gjennom bruk av arealformål, bestemmelser og hensynssoner.

En slik dialog på et tidlig stadium kan forebygge og forhindre konflikt og innsigelse i påfølgende kommuneplanarbeid. Prosesskravene som følger av plan- og bygningsloven vil sikre at arbeid med kommunedelplaner for naturmangfold også ivaretar målet om å styrke lokaldemokratiet, gjennom lokal medvirkning fra kommunens innbyggere, interesseorganisasjoner, næringsliv og andre i planarbeidet.


Et slikt rammeverk vil være helt nødvendig for å planlegge naturforvaltningen i et lengre perspektiv enn i dag - grip sjansen nå!

Les hele innspillet til NOF og Naturvernforbundet her. 

Storspove
Lofoten har blant Norges mest levedyktige bestander av storspove. På landsbasis har bestanden gått tilbake med 30-50 % de siste tiårene, og arten er globalt rødlistet. Hvilken fremtid som venter i Lofoten er avhengig av politikerens arealprioriteringer fremover. Arten er avhengig av våtmark og et kulturlandskap med høyt innslag av restareal og hei. En kommunedelplan for naturmangfold vil være en skritt i riktig retning for å sikre bedre naturforvaltning i Vestvågøy kommune. FOTO: Frode Falkenberg