Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Vil ha oppdrett som nærmeste nabo til foreslått verneområde i Hamarøy

En bærekraftig utvikling krever at vi i tiden fremover gjør grep som gir naturen pusterom. Eller rettere sagt: baserer næringsvirksomheten på aktiviteter som går i null eller pluss for synkende fuglebestander. Likevel foreslår oppdrettsselskapet Cermaq en etablering ved et særlig viktig fugleområde i Hamarøy i Nordland, attpåtil med et foreslått marint verneområde som nærmeste nabo.

Av NOF avd. Nordland

Publisert 06.12.2019

Cermaq søkt om å etablere en ny oppdrettslokalitet på Gammelhauskallen i Sagfjorden. Området er etter det vi forstår avsatt til dette formålet i kommuneplanens arealdel. På grunn av den umiddelbare nærheten til det foreslåtte Kalvågfjorden og Innhavet marint verneområde, og den samlede belastningen fra oppdrettsnæringen som allerede er etablert i området, ber vi likevel om at Hamarøy kommune avslår søknaden. Lokaliteten det her er snakk om ligger nært Husøyvær, omgitt av grunne havområder og en rekke tidevannsstrømmer. Slike områder er særdeles viktig for fugler, som igjen har tilhold her på grunn av en stor biologisk produksjon og artsrikdom. 

Det aktuelle fjordsystemet i Hamarøy/Steigen har allerede svært mange aktive oppdrettsanlegg. Det kan se ut til at den samlede belastningen på fjorden blir svært høy, ikke bare med tanke på utslipp, men også i forhold til hva fugle- og dyrelivet må hanskes med i form av forstyrrelser fra ferdsel i forbindelse med aktivitet rundt de ulike oppdrettsanleggene. Deler av fjordsystemet er spesielt sårbart på grunn av begrenset vannutveksling. Fuglelivet er naturlig nok rikt, med overvintrende rødlistede arter som gulnebblom (nær truet), ærfugl (nær truet) og havelle (sårbar). 

En slik plassering av oppdrettsanlegg man her legger opp til er uakseptabelt, og stikk i strid med næringens egne fagre ord om å redusere sitt negative miljøavtrykk. 

Les vårt høringssvar til Hamarøy kommune

Kalvågfjorden og Innhavet marint verneområde
Fylkesmannen i Nordland skriver følgende om det foreslåtte marine verneområde: Kalvågfjorden og Innhavet er et av 36 områder som er utpekt av et rådgivende ekspertutvalg som de beste kandidatområdene for marint vern i Norge. Utvalget delte områdene inn i 6 kategorier: poller, strømrike lokaliteter, spesielle gruntvannsforekomster, fjorder, åpne kystområder og transekter fra kyst til hav og sokkelområder. Dette omfatter både de strømrike sundene, gruntområdene som grenser mot myr og strandenger, og de sterkt avgrensede pollene. De strømrike sundene er «hot spots» for biologisk mangfold i havet. FOTO: Miljødirektoratet. Kartlag Planlagte verneområder. Hentet 1. desember 2019 fra kartløsningen Naturbase: https://kart.naturbase.n
havelle
Den nasjonalt og globalt truede (sårbar, VU) andearten havelle er blant artene som nyter godt av de grunne, og produktive havområdene rundt Husøyværet i Hamarøy, som nå kan få enda et oppdrettsanlegg som nærmeste nabo. FOTO: Martin Eggen