Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Ta vare på Sauøya utenfor Henningsvær

BirdLife Norge, Lofoten lokallag svarte nylig på en høring i regi av Vågan kommune. Ut ifra kunnskap vi har om området fraråder vi etableringen av fritidsboliger her, og mener Vågan kommune bør trekke reguleringsplanen og omgjøre området til LNF-område ved neste rullering av kommunens arealplan.

Av Martin Eggen

Publisert 08.12.2021

Dersom kommunen velger å gå videre med planene, må områdets konsekvensutredes først. Dersom en plan eller et tiltak kan medføre vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, skal den ha konsekvensutredning. Vurderingene som skal gjøres, beror på hvilken type plan eller tiltak saken gjelder. Etter vårt skjønn er det opplagt at tiltaket må konsekvensutredes basert på tiltakets substansielle omfang og på bakgrunn av allerede kjente opplysninger. 

Siden 2000 er hele 109 fuglearter påtruffet på Sauøya, og siden 2013 er 71 sommerfuglarter dokumentert ved relativt tilfeldig og usystematisk registrering. Dette er imponerende tall for en liten øy i denne delen av landet, men langt viktigere enn imponerende artslister er det at en slik artsrikdommen representerer et sjeldent variert habitat med et svært rikt økosystem, slik det er understreket av lokalkjente John Stenersen.

En konsekvensutredning sørger for at beslutninger er gjort på et godt kunnskapsgrunnlag, og er et redskap som kan sikre en god arealplanlegging der man benytter områder med lavest mulig naturverdier til utbygging, og slik tar vare på allmenne verdier som naturmangfoldet. Kravene til god kunnskap er formelt hjemlet i bl.a. forvaltningslovens § 17 og naturmangfoldlovens § 8.  

 

 

Høringssvar fritidsboliger Sauøya

Sivspurv
Konsekvensutredningen skal identifisere og beskrive forhold som kan bli påvirket, og vurdere vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Men en slik konsekvensutredning foreligger ikke for planene om fritidsboliger på Sauøya. Kunnskapsgrunnlaget må på plass før politikerne kan si nei eller ja til prosjektet. Det er et minimumskrav dersom vi skal forvalte sivspurv (bildet) og andre arter i norsk fauna. FOTO: Martin Eggen