Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Viktig innspill for å ivareta naturen rundt Leknes

Vestvågøy kommune arbeider med en såkalt byplan for regionsenteret Leknes (Leknes, Fygle og Gravdal) i Vestvågøy. Stedene er omkranset av flere særdeles viktige områder for fugler og naturmangfold, også i global målestokk. BirdLife Lofoten har sittet i en av arbeidsgruppene.

Av Martin Eggen

Publisert 10.02.2022

Det er Martin Eggen som har representert BirdLife Lofoten, og har sittet i arbeidsgruppen «Natur og lokalt særpreg». I arbeidsgruppens beskrivelse, slik kommunen har valgt å presentere den, heter det: Naturen bør integreres som en kvalitet i bymessig utvikling, fordi tilgangen til nærnatur for rekreasjon og folkehelse er viktig. Klimaendringer vil utløse behov for klimatilpassing. Parker, vassdrag og grøntdrag er viktige for overvannshåndtering og som biokorridorer for å sikre et biologisk mangfold.

Arbeidsgruppen har valgt å fokusere på to ulike områder som er utsatt for utbygging og press, men som også representerer umistelige naturverdier med stor opplevelsesverdi. Å ta vare på naturmangfoldet er derfor også av største betydning for befolkningen på og rundt Leknes.

De to områdene arbeidsgruppen prioriterte høyest var:

  • Borgvatnet (også kalt Borgavatnet og Borrivatnet)
    Borgvatnet har vært gjenstand for diskusjon og planer i flere omganger. Nærheten til Leknes, det estetiske vakre landskapet, opplevelsespotensiale og de store naturverdiene gjør området verdt å ta vare på. Samtidig er det muligheter å styre flere av disse kvalitetene på en planmessig måte. I 2016 kartla f.eks. elever på oppdrag for Vestvågøy kommune. Det har også vært avhold møter i kommunal regi om arealene rundt og ved Borgvatnet, senest i 2020.
  • Halsvågen
    Halsvågen er et strandområde med stort artsutvalg, kjennetegnet med grusstrender og grusrygger, fine poller, og store areal av normal strandeng. Sjøområdet er grunt, og betydelige deler av Halsvågen blir blottlagt ved fjære sjø. Dette gjør arealene spesielt viktig som spiskammers for fugler, både lokale hekkefugler og fugler på trekk. De store antallene dvergsnipe (tundrahekkende vadefugl) og sotsnipe (taigahekkende vadefugl) utmerker seg også i nasjonal sammenheng. Området er viktig for hekkende siland og fiskemåke, og en av de bedre områdene for gravand i regionen. Truede arter som storspove, vipe, horndykker m.m. hekker eller bruker området regelmessig som en del av deres leveområde. Halvågen er en del av Leknes våtmarkssystem IBA (Important Bird and Biodiversity Area).

Les vårt innspill her. Innspillet til arbeidsgruppen ble leverte våren 2021.

 Arbeidet skal ferdigstilles i løpet av 2022. 

 

brushane
Våtmarkene rundt Leknes er av stor global verdi, og fuglearter fra store områder kan oppleves her. Brushane (sårbar, VU) besøker oss oftest i august på vei sørover, noen ganger i store antall. Mange av fuglene kommer trolig fra tundraområder i nordøst, inkl. Russland. Foto: Håvard Eggen FOTO: Martin Eggen