Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Globalt viktig naturområde i Lofoten truet av bru

Flakstadpollen og Kilan i Flakstad kommune vest i Lofoten er av uvurderlig verdi for en rekke arter gjennom året, og er av BirdLife Norge og BirdLife International identifisert som et globalt viktig område for fugler og naturmangfold. En bruløsning vil kunne få store konsekvenser, der graden av påvirkning også er avhengig av valgt utbyggerløsning. Heldigvis finnes det alternative trasé-forslag.

Av BirdLife Lofoten

Publisert 27.04.2023

Dagens E10 (Europavei) gjennom Lofoten skal oppgraderes og rassikres. Nye veitraseer vurderes også. I Flakstad vurderes ulike løsninger, men en av dem er ekstra problematisk og vil sannsynligvis være i stor konflikt med naturverdier. Andre trasévalg vil gå utenfor bygda Ramberg, og er derfor ikke ønsket av noen aktører i næringslivet, som frykter mindre omsetning. At man i samme slengen også vil få et bedre bomiljø og trafikksikkerhet dersom Europaveien ikke lengre skal gå gjennom Ramberg, har fått mindre oppmerksomhet sålangt. 

Å unngå inngrep i sjø, og spesielt fyllinger og fundamentering i den smale Flakstadpollen må etter BirdLife Norge og Naturvernforbundet i Lofotens mening være prioritert. I lignende saker vurderes konsekvensene ofte som uoversiktlige og store. De næringsrike sandflatene i Flakstadpollen er bygd opp over flere hundre år med tilførsel av sand fra sjøbunnen utenfor Flakstadpollen. Disse sandflatene med rike bestander av mat for fugler er enestående i Lofoten og i mesteparten av Nord-Norge. 

Matfatet kan bli ødelagt

Erfaring viser at ved en oppdemming vil sandflater bygge seg opp på utsiden av pollen. Det kan bli slutt med tilførsel inn i pollen. Sandflatene utenfor pollen vil være nokså sterile på grunn av konstante bølgepåvirkninger. Eksempler på nokså sterile sandflater finnes på Rambergstrand og Skagenstranda/Brunstranda. Disse er ganske livløse og ikke mye brukt av fugler for næringssøk.

Hvordan en fylling på 300 meter på hver side av brua kan få konsekvenser for tidevanns-syklus og -høyde i Flakstadpollen må undersøkes i videre arbeid. Vil en delvis oppdemming av Flakstadpollen redusere høyde på flo og fjære innerst i pollen med følgende konsekvenser for beiteområder for fugler på sandflatene?

Tjeldens mekka

Tjeld er globalt rødlistet, og er av den grunn av spesielt høy forvaltningsmessig interesse. Norge er både i europeisk og global målestokk et viktig land for tjeld, da en stor del av bestanden hekker langs den norske kystlinja. De mest oppdaterte bestandsestimatene antyder at nær 18 % av den europeiske hekkebestanden finnes i Norge.

Dette er et av Norges viktigste samlingssteder for tjeld (nær truet, NT), og opptil 250-300 individer er sett her samlet i april. En god bestand av hjerteskjell og betydelige forekomster av fjæremakk i sandflatene sørger for det, for dette er snadder for tjelden. På fjære sjø blottlegges store bløtbunnsflater.

De første tjeldene ankommer i månedsskiftet februar/mars. Ringmerking har visst at store deler av bestanden i Flakstad er samlet i Flakstadpollen/ Kilan. Antallet tar seg opp igjen utover sommeren, og fungerer som en oppsamlingsplass før reisen sørover. Kilanleira er også brukt av ikke-hekkende tjeld gjennom hele sommeren.

Gulnebblom og andre fiskespisende arter

Forekomsten av fiskespisende fuglegrupper som ender, lommer, måker og terner er høy hele året. Derfor er Flakstadpollen også inkludert i det større Viktige fugleområder Lofoten IBA (Important Bird and Biodiversity Area), faglig anerkjent av BirdLife International. Dette Viktige fugleområdet er opprettet med bakgrunn i opptreden av gulnebblom i vinterhalvåret. Gulnebblom er en globalt rødlistet art (nær truet, NT), og betydelige antall overvinter i Lofoten. 

Naturverdiene er tidligere godt beskrevet i rapporten Fugler i Flakstad, publisert i 2021. 

Veien videre - en vei med eller uten bru

Det er planprogrammet som nå er på høring, og som vi har svart på. Et planprogram viser ulike alternativer og hva som skal konsekvensutredes. 

Du kan lese høringssvartet fra BirdLife Norge og Naturvernforbundet under. 

Høringssvar om planprogram for E10 gjennom Flakstad

Flakstadpollen
Flakstadpollen og Kilan er et globalt viktig fugle- og naturområde. Det er mulig å legge Europaveien utenom det marine miljøet, og slik unngå inngrep i fjære og sjø helt. FOTO: James Wilson
Tjeld
Næring finner tjelden både i fjæra, der den søker etter skjell, muslinger og snegler, og i jordbrukslandskap eller på ulike typer grøntarealer, der hovedføden ofte består av meitemark. Tjelden ankommer Flakstad i begynnelsen av mars, og fram til hekkesesongen er antallet særlig høyt i Kilan. FOTO: Martin Eggen