Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Skjebnetid for Breisundet i Helligvær: BirdLife Nordland med brev til kommunalminister

Oppdrett i Breisundet i øyværet Helligvær i Bodø kommune: Ja eller nei? Det er spørsmålet, og BirdLife Norge og faglige instanser stiller seg negative til oppdrett her på grunn av de store naturverdiene. Nylig sendte BirdLife Nordland et brev til Kommunal- og distriktsdepartementet, som skal avgjøre saken.

Av Janne Helen Lorentzsen og Martin Eggen

Publisert 03.11.2023

BirdLife Nordland har lenge engasjert oss mot oppdrett i dette rike sjøfuglområdet i Bodø. Det finnes viktige argumenter mot å legge oppdrett akkurat her. Mange kjemper imot, og nå er altså saken gått opp til høyeste hold i slike tvister: nemlig departmenetene og regjeringen. Med andre ord avgjøres saken politisk.

Etter at miljøforvaltningen mistet makta i arealsaker, er det nå Kommunal- og distriktsdepartementet som skal vurdere virkningen på skjellsandforekomstene, storskarv, teist og andre sjøfugler som lever i Breisundet. Dermed var det viktig for BirdLife Nordland å komme med en siste appell og faglig innspill før saken endelig avgjøres. 

Det ønsker også andre interessenter, blant andre departementet. I et brev skriver Nærings- og fiskeridepartementet uttalelser om at sjøfuglforekomstene ved Breisundet, og områdets funksjon, ikke er av vesentlig verdi. Dette reagerer vi sterkt på. 

Breisundet er et grunt havområde med dokumentert viktige bunnforhold som skaper gode næringsforhold for sjøfugl, og med tellinger som dokumenterer områdets betydning for en rekke truede og rødlistede sjøfuglarter. Dette er arter som hekker flere steder langs kysten, men som har områder som er spesielt viktige for dem. Artene det er snakk om lever i løse grupper og små kolonier, og bestandene kan ikke tas vare på bare gjennom enkelte verneområder.

Nærings- og fiskeridepartementet viser til at det er naturreservat i regionen, men kan umulig ha fått med seg at sjøfuglbestandene også her er sterkt synkende og truet. BirdLife Norge overvåker Karlsøyværet naturreservat på oppdrag for Statsforvalteren, og situasjonen i reservatet er prekær. De store fuglebestandene verneområdet ble opprettet for å beskytte, har forduftet. Dette er godt dokumentert og oppsummert i en rapport fra Statsforvalteren "Overvåking av sjøfugl i Nordland, resultater fra 2012 - 2021". Bliksvær naturreservat inngår ikke i overvåkningsprogrammet for sjøfugler i Nordland, men det er ikke usannsynlig at situasjonen er lik der.

Dette tilsier at øyer og holmer rundt Breisundets har en stadig økende regional og nasjonal verdi, relativt sett. At Helligvær etter vår kjennskap skal være minkfritt, støtter en slik vurdering.

Les brevet vårt under.

Brev til Kommunal- og distriktsdepartementet om Breisundet

Tjeld
Søre Stølsøya 1,1 kilometer sørøst for lokaliteten ble i 1987 kartlagt som et viktig hekkeområde for blant annet tjeld (nær truet, NT). FOTO: Janne Helen Lorentzsen
Svartbak
Det er registrert viktige yngleområder i området for blant annet svartbak, som er en ansvarsart. FOTO: Janne Helen Lorentzsen
Storskarv
Storskarv er blant sjøfuglene som går tilbake i antall, og er nå kategorisert som nær truet (NT) på rødlista. Storskarven er en art med relativt omfattende arealbruk, og er sårbar for forstyrrelser og endringer i livsmiljøet. Storskarv skremmes lett av reir med potensielle fatale konsekvenser for hekkesuksess. FOTO: Janne Helen Lorentzsen