Hopp til hovedinnhold

BirdLife Oslo & Akershus

Klarer vi å berge Flakstadmåsan?

Flakstadmåsan peker seg ut som den viktigste gjenværende og tilnærmet intakte torvmyra i lavlandet i Akershus. Det rike fuglelivet omfatter truede fuglearter, tradisjonelt også hortulan. I forbindelse med en konsesjonssøknad for å drive industriell torvdrift, er det satt i gang drenering av den uberørte delen av myra.

Av Håkan Billing (styret i NOF OA)

Publisert 23.07.2013

NOF avd. Oslo og Akershus (NOF OA) foreslår derfor vern av det uberørte området etter naturmangfoldloven, for å synliggjøre de store naturverdiene Flakstadmåsan representerer, og for å sikre områdets kvaliteter og ressurser for framtiden. Samtidig er den «berørte» delen av myra en viktig biotop for den sterkt truete fuglearten hortulan. Selv om arten har uteblitt her de siste årene, er lokaliteten en av de få stedene den kan dukke opp igjen hvis bestanden tar seg opp. Vi foreslår derfor at denne delen av myra blir vernet som kulturlandskap.

Høgmyrer (torvmyrer) er en truet naturtype på grunn av oppdyrking og torvdrift. Høgmyrer har et særegent plante- og dyreliv og fungerer som karbonlager. I Akershus er det få store torvmyrer i lavlandet som er mer eller mindre uberørte av menneskelige aktiviteter. Flakstadmåsan er fra et ornitologisk synspunkt den viktigste gjenværende torvmyra i kulturlandskapet i Akershus.

Ved Flakstadmåsan er det registrert 80 fuglearter, hvorav 13 er oppført på Norsk rødliste for arter 2010. Myra har spesiell betydning som hekkeplass for arter knyttet til myr og åpent terreng.

NOF OA ber Fylkesmannen i Oslo og Akershus om å behandle verneforslaget så raskt som mulig, og sørge for supplerende, naturfaglige undersøkelser for å få et best mulig kunnskapsgrunnlag før et formelt verneutkast legges fram.

Les detaljer i saken på NOF OAs saksarkiv

Grøfting av Flakstadmåsan
Det er påbegynt omfattende grøfting i området, til tross for klager fra Naturvernforbundet i Oslo og Akershus og NOF OA. Arbeidet er inntil videre stanset av Fylkesmannen, men Flakstadmåsan står fortsatt i reell fare for å bli rasert.
Hortulan farvel
Hortulanen er borte fra Akershus. Flakstadmåsan er kanskje den eneste lokalitet hvor hortulan vil ha mulighet til å reetablere seg i Akershus. Nå står myren i fare for total ødeleggelse, med velsignelse av både Nes og Ullensaker kommuner.

Kommentarer til nyheten (2)