Hopp til hovedinnhold

BirdLife Oslo & Akershus

Ulovlig punktering av måkeegg

I små kommuner blir det naturlig at fagansvarlig i kommunen også sitter i styre og stell i foreninger innen idrett, naturvern samt jakt og fiske. Da gjelder det å passe på hattene, og det er ikke alltid at lovverket følges.

Av Håkan Billing, leder i NOF OA

Publisert 23.07.2019

En av NOFs primæroppgaver er å passe på det ville fuglelivet, og at ikke lover og paragrafer som angår fuglevern brytes. Øststranda Jeger- og Fiskeforening i Nes kommune i Akershus skriver i sin årsmelding for 2018 om «punktering av egg i måkereirene». Punktering av fugleegg er ulovlig etter naturmangfoldloven.

Både Nes kommune og Fylkesmannen ble derfor forespurt, 14. mars i 2019, om det var gitt noen tillatelse til punktering av fugleegg i årene 2015–2018. Kommunen svarte dagen etter at det ikke var tilfelle. Svaret kom fra kommunens fagansvarlig for skog og utmark, Ståle Glad-Iversen. Den samme personen sitter også i styret i Øststranda Jeger- og Fiskeforening.

En bør kunne forvente at både kommunen og jeger- og fiskerforeningen kjenner til lovverket i slike saker. I 2007 ga Nes kommune skadefellingstillatelse på måker, fordi man mente at måkene bidro til spredning av mark i fisken. NOF avd. Oslo og Akershus (NOF OA) klaget på vedtaket, som ble trukket tilbake. Har det blitt slik at man, mer eller mindre i det skjulte, punkterer måkeegg i stedet? Vi ble gjort oppmerksom på årsmeldinga fra Øststranda Jeger- og Fiskeforening nærmest ved en tilfeldighet.

NOF OA har sendt to brev i dag. Det ene til Nes kommune, hvor vi ber om en redegjørelse om hvorfor man har sett gjennom fingrene på den ulovlige eggpunkteringa. Det andre er sendt til Øststranda Jeger- og Fiskeforening, hvor vi spør om hvilke måkearter saken gjelder, hvor i kommunen aktiviteten har skjedd, omfanget av tiltaket, samt at vi spør om begrunnelsen til eggpunkteringa.

NOF OAs brev til Nes kommune og Øststranda Jeger- og Fiskeforening

Fiskemåke
Skal ikke måkebestanden få utvikle seg naturlig i Nes kommune i Akershus? FOTO: Jostein Myre