Hopp til hovedinnhold

BirdLife Rogaland

På tide med time out for videre godkjenning av vindkraftanlegg i Rogaland!

Femte juli i år avgjorde Olje- og energidepartementet klagebehandlingen for til sammen 7 vindkraftverk i kommunene Bjerkreim, Hå og Gjesdal. Vindkraftverkene vil ha en samlet installert effekt på over 400 MW, og det betyr bygging av svært mange nye vindturbiner i tillegg til de som allerede er etablert på Høg-Jæren.

Av Steinar Eldøy

Publisert 24.10.2012

NOF avdeling Rogaland var en av flere som påklagde de konsesjonene NVE tidligere hadde gitt, og i vår klage henviste vi til at de aktuelle områdene utgjør et kjerneområde for hubro samt det omfattende rovfugltrekket som er påvist.

Departementet har ved klagebehandlinge opprettholdt konsesjonene til Bjerkreim og Gravdal vindkraftverk, gitt konsesjon til Måkaknuten og Stigafjellet, og stadfestet konsesjonen til Skinansfjellet med en mindre reduksjon av planområdet av hensyn til hubro. Videre konkluderte departementet med at klagene på prosjektet Moi/-Laksesvelafjellet måtte tas til følge. Det ble begrunnet med at det ville være en betydelig risiko for skade på rovfugl av unik og nasjonal verdi knyttet til dette anlegget, og la også vekt på andre viktige miljøhensyn. Det ble dermed ikke gitt konsesjon til denne utbyggingen. NVE hadde tidligere avslått søknadene om konsesjon for prosjektene Ulvarudla og Brusali-Karten. Her hadde utbygger klaget på avslaget, men departementet opprettholdt avslagene. Samlet sett mente departementet at det samlede prosjektområdet for de aktuelle vindkraftverkene er det eneste i Rogaland hvor en større konsentrert utbygging av vindkraftproduksjon er til stede, men at det likevel ikke er til å komme fra at utbyggingen kan ha negative konsekvenser for rovfugl, hubro, landskap og kystlynghei. Det er derfor pålagt omfattende for- og etterundersøkelser for å kartlegge omfanget av og påvirkningen på rovfugl og hubro. Gjennom detaljplanlegging er det også pålagt undersøkelser og tilpasninger av hensyn til naturmangfoldet.

Sett i forhold til at vi fra NOF’s side påklaget aller de gitte konsesjonene, og at det nå er endelig godkjent en så storstilt utbygging av vindkraft i det som uten tvil er et av landets viktige områder for hubro (som er rødlistet og er vurdert å være direkte truet) og et viktig område for rovfugltrekk om høsten, er det liten grunn til å juble over det endelige vedtaket. Likevel er det positivt at Olje- og energidepartementet har erkjent at området er så viktig både for hekkende hubro og rovfugltrekk, og at det er gitt begrensinger i forhold til den samlede utbyggingen det var søkt om ved at tre av de anleggende det ble søkt om godkjenning for ikke ble godkjent. Vi får ta det som et tegn på at det nytter med engasjement og at vi i alle fall et stykke på veg har fått gjennomslag for vår klage. Det er også bra at det er stilt krav om etterundersøkelser. Så får vi bare håpe at disse blir utført på en skikkelig måte, og at de kan gi bedre kunnskap om hva de faktiske konsekvensene av en slik storstilt utbygging vil bli.

Det er fremdeles flere andre konsesjonssøknader for vindkraftanlegg i Rogaland til behandling. NVE har allerede gitt konsesjon til Svåheia og Egersund vindkraftanlegg i Dalane, og det er levert søknader for flere andre. Konsesjonene for Svåheie og Egersund er påklaget blant annet av NOF avdeling Rogaland, og ligger til endelig avgjørelse i departementet. Også de to anleggene i Dalane kommer i konflikt med hubro og trekkende rovfugler. Nå er det på tide at det sies at nok er nok, og at det tas en skikkelig time out før det eventuelt godkjennes ytterligere vindkraftanlegg i fylket.

Det er et generelt problem at kunnskapen om hvordan vindkraftanlegg påvirker hubro, trekkende rovfugl og annet biologisk mangfold. De konsekvensutredningene som er utført er generelt for dårlige, og sammenlignet med det som kreves av forundersøkelser i andre land, gjøres det svært lite grunnlagsundersøkelser i Norge. NVE har tidligere argumentert med at utbygging vil gi god mulighet til å studere effekten av vindkraftanlegg. Da er det også på tide å si at vi nå må få gjennomført skikkelige effektstudier. Det trengs absolutt ikke ytterligere nedbygging med den for å kunne studere vindkraftanleggene virker på naturen. Som vi har påpekt ved en rekke anledninger tidligere, er noe av hovedproblemet ved behandlingen av vindkraftsaker at NVE til nå har vært fullstendig uvillige til å godta at det trengs skikkelig kartlegging og skikkelige forstudier som grunnlag for de konsekvensutredninger som gjennomføres. Det holder ikke med å si at konsekvensutredningene skal baseres på eksisterende kunnskap når eksisterende kunnskap knapt nok eksisterer.

 

Arealene bygges ned uten plan

Fjellvåk
Enkelte dager kan antall fjellvåker som trekker over Høg-Jæren og områdene sørover være tosifret. Ørner og våker er ekstra utsatt for vindturbiner. FOTO: Martin Eggen