Hopp til hovedinnhold

BirdLife Rogaland

Årsmøte i NOF avdeling Rogaland 2024

Årsmøte i NOF avdeling Rogaland vil bli avholdt i Inge Steenslands hus på Mostun i Stavanger tirsdag 14. mai 2024, kl. 19:00.

Publisert 22.04.2024

Årsmøtet var opprinnelig planlagt holdt 3. april, men da styret mottok valgkomiteens innstilling til nytt styre og en ny leder som ikke er bosatt eller har annen tilknytning til Rogaland (Bjørn Odd Frantzen, bosatt i Bærum), ble det klart at det ville medføre at flere sentrale tillitsvalgte i foreningen ville trekke seg dersom resultatet skull bli i tråd med valgkomiteens innstilling. Styret besluttet derfor å utsette årsmøtet. Stavanger og omegn lokallag har nå fremmet forslag på en ny kandidat lokal kandidat til ledervervet, men valgkomiteen fastholder likevel sin innstilling. Stavanger og omegn lokallag fremmer forslag om at Arne Augedal velges som ny leder. Han er styremendlem i Stavanger og omegn lokallag, og er også med i Falco-redaksjonen. Det betyr at det vil være to alternative kandidater til ledervervet. Foruten faste årsmøtetsaker som gjennomgang og godkjenning av årsberetning, regnskap og valg, fremmer styret også forslag til vedtektsendringer.

Hovedårsaken til at det nå legges opp til endringer av vedtektene er at styret mener at vedtektene nå bør oppdateres slik at det står i vedtektene at foreningens offisielle navn skal være BirdLife Norge avdeling Rogaland. NOF endret navn på foreningen sentralt i 2021, men styret i fylkesavdelingen har valgt å avvente å ta inn endring av navnet på fylkesavdelingen både fordi det har vært liten begeistring for navneendring til BirdLife i Rogaland, og fordi det både i 2022 og 2023 ble fremmet forslag om å enten tilbakeføre navnet eller gi større valgfrihet i navnevalg til fylkesavdelinger og lokallag. Dette ble avvist av sentralstyret og fikk ikke tilstrekkelig støtte fra årsmøtet sentralt. Styret ser derfor liten hensikt i å bruke mer tid på å prøve å få støtte sentralt for annet enn BirdLife navnet. I tillegg til dette foreslås at det tas inn i vedtektene at styremedlemmer må være bosatt og folkeregitrert i Rogaland, en tydeliggjøring av av det skal være mulig å fremme benkeforslag til valg på årsmøtet, noen mindre oppdateringer i vedtektsformuleringene om LRSK, at det tas inn at styret utpeker delegater til årsmøtet i Birdlife Norge, samt en endring som gjelder disponeringen av foreningens eiendeler ved eventuell oppløsning. Forslag til vedtektsendringer er vist i eget vedlegg.

Sakliste:

1. Godkjenning av innkalling

2. Valg av møteleder, referent og to personer til å skrive under årsmøteprotokollen

3. Valg av tellekorps

4. Gjennomgang og godkjening av årsmelding for 2023 (se vedlegg)

5. Gjennomgang og godkjenning av årsregnskap for 2023

6. Valg

Styret har per i dag følgende sammensetning:

Steinar Eldøy (leder) - på valg - tar ikke gjenvalg, John Grønning (styremedlem) - på valg, Laila Helland Folgerø (styremedlem) - på valg, Odd Einar Svendsen - på valg - tar ikke gjenvalg, Sveinung Hobberstad (styremedlem) - ikke på valg, Øyvind Gjerde (styremedlem) - ikke på valg, Renate Berg (vara) - på valg og Hogne Skår (vara) - på valg

Valgkomiteens innstilling:

Bjørn Odd Frantzen (ny leder) velges for ett år, John Grønning (styremedlem) gjenvelges for to år, Laila Helland  Folgerø  (styremedlem) gjenvelges for to år, Renate Berg (nytt styremedlem) velges for to år, Hogne Skår (vara)  gjenvelges for ett år og Torstein Skåra (ny vara) velges for ett år.

Forslag fra Stavanger og omegn lokallag til ny leder: Arne Augedal - velges for ett år

Styret fremmer forslag om at Morten Tjemsland gjenvelges som revisor for ett år, og vil legge fram forslag til kandidatert til valgkomiteen på årsmøtet.

7. Forslag til endringer av vedtektene (se vedlegg).

 

Etter den formelle delen av årsmøtet vil Frode Falkenberg ha et foredrag og fortelle om vipe-prosjektet og andre prosjekter fagavdelingen til Birdlife har i Rogaland.

Forslag til vedtektsendringer