Hopp til hovedinnhold

BirdLife Trøndelag

Vindkraftverk i Verdal vil ha store negative konsekvenser for naturmangfoldet

NOF har levert høringsuttalelse til planene om vindkraftverk på Hyllfjellet, Sognavola og Markavola i Verdal kommune. Planene vil ha store negative konsekvenser for viktig naturmangfold og inngrepsfri natur. NOF fraråder derfor at det gis konsesjon til disse utbyggingsplanene.

Av Arnstein Indahl

Publisert 30.09.2014

NOF anser at de planlagte tiltakene i for stor grad vil gå på bekostning av andre nasjonale mål om bevaring av biologisk mangfold, ivaretakelse av inngrepsfrie naturområder og natur som ressurs for utøvelse av friluftsliv.

Ut i fra det NOF erfarer er det allerede gitt konsesjoner nok til å oppfylle Norges målsetninger om fornybar kraftproduksjon. I denne situasjonen bør andre miljømål, som mål om å hindre tap av naturmangfold og inngrepsfrie naturområder vektlegges betraktelig tyngre, siden måloppnåelsen i langt mindre grad er innenfor rekkevidde for disse målene. Vi beklager også at det ikke ligger noen samlet plan for vindkraftutbygging i Norge til grunn for denne og andre søknader om vindkraftverk som for tiden er under saksbehandling.

Den foreliggende konsekvensutredningen for naturmangfold har vesentlige mangler, men synliggjør likevel at vindkraftverket vil ha til dels store negative konsekvenser for naturmangfoldet. Bortfallet av villmarkspreget inngrepsfri natur ved utbygging av vindkraftverket vil være svært alvorlig. I tillegg vil lokaliteter for mange sårbare og trua fugle og dyrearter bli berørt og ødelagt.

Som en konklusjon fraråder derfor NOF at det gis konsesjon til utbygging av vindkraftverk med nettilknytning på Hyllfjellet, Sognavola og Markavola i Verdal kommune. De foreslåtte planene vil ha for store negative konsekvenser for viktig naturmangfold, inngrepsfri natur og for alltid ødelegge et intakt og viktig natur og friluftsområde.

Vindkraftverk med tilhørende nettilknytning i Verdal kommune - Høringssvar fra NOF (PDF)

Vindturbin
Hvis vindkraftplanene i Verdal realiseres vil bortfallet av villmarkspreget inngrepsfri natur være stort. I tillegg vil lokaliteter for mange sårbare og trua fugle- og dyrearter bli berørt og ødelagt. NOF ber derfor NVE si nei til planene. FOTO: Kjetil Aa. Solbakken