Hopp til hovedinnhold

BirdLife Trøndelag

Ingen framtid for våtmarksområdet Hotran i Skogn?

Våtmarksområdet Hotran ved Norske Skogs fabrikker på Skogn, Levanger kommune, er i ferd med å bli ødelagt. Dette skjer i en tid da nyhetsbildet ellers er preget av at bestander av fugler er i fritt fall. NOF stiller alvorlige spørsmåltegn ved miljøprofilen til bedriften og kommunen som gjør naturødeleggelsene mulig.

Av NOF avd. Nord-Trøndelag

Publisert 24.02.2015

For ikke lenge siden kunne vi lese med fete typer i norske medier om at halvparten av verdens fuglebestander avtar i antall. I Norge er det dramatisk nedgang bl. a. hos de fugleartene som hekker i fjellet og hos våre sjøfugler. I Nord-Trøndelag har det nettopp vært store oppslag om vadefugler som har avtatt dramatisk i antall. Og hvorfor er det slik? Jo, det er blant annet fordi viktige fugleområder slik som Hotran ødelegges. Kommuner og bedriftseiere er ofte langt mer opptatt av kortsiktig profitt, enn av langsiktig bevaring av naturmangfold. Hva med den trivselen og verdien som følge av at vi har slike verdifulle naturområder? Det kommer langveisfarende fuglefolk hit for å oppleve de store antallene av fugl på forholdsvis nært hold på Hotran. Uansett fugleinteresse, det er en stor opplevelse for alle å sitte i kanten mot dette våtmarksområdet og se på tusenvis av fugler samtidig. Skulle de skremmes opp av en rovfugl som er interessert i ei gåsesteik, blir det omtrent solformørkelse når hele flokken letter. 

Ny kunnskap må medføre ny arealdisponering

Verdien Hotran har som fugleområde er godt dokumentert det siste tiåret. Det var ikke like godt kjent da den gamle reguleringsplanen ble vedtatt i 2000. Reguleringsplanen sier at dette våtmarksområdet kan brukes til næringsareal. Det som er gjort fram til nå har vært lovlig. Det som gjøres nå videre etter at alle parter er informert om områdets store verneverdi, vil være bevisst ødeleggelse av nasjonale og internasjonale miljøverdier. Det er fortsatt mulig for Levanger kommune å lage en ny reguleringsplan, og omfattende ny kunnskap gir grunnlag for det. Men det er selvsagt fortsatt mulig å fortsette med skylappene, ødelegge Hotran, og i neste åndedrag synes det er svært så trist at det går dårlig med våre fuglebestander!

Hvordan er Norske Skogs miljøprofil?

Hva så med bedriften Norske Skog? Har ikke de noe ansvar for våre verdifulle våtmarksområder? Og hva med de andre bedriftene som planlegger å etablere seg på et industriområde som er bygd på bekostning av et av Trondheimsfjordens beste våtmarksområder? Vil noen kjøpe produkter fra bedrifter som med åpne øyne ødelegger verneverdig våtmarksnatur i 2015? NOF vil i alle fall sørge for å holde poteten varm, slik at alle er oppdatert på hvordan Norske Skog bevisst ødelegger internasjonalt viktige våtmarksområder på sitt areal. Det er mange områder i Levanger kommune som er regulert som næringsareal. Det er også store områder nært Norske Skog som det fortsatt ikke er noe industri på. Men det ser likevel ut som at det haster med å ødelegge våtmarksområdet Hotran.

Hotran er et internasjonalt anerkjent «Important Bird Area»

Våtmarksområdet på Hotran er en viktig del av Trondheimsfjorden «Important Bird Area». Dette betyr at det er anerkjent av BirdLife International som et område av internasjonal betydning for våtmarksfugler. Hele 179 fuglearter er registrert på Hotran, og området er et viktig funksjonsområde for en lang rekke våtmarksfugler. De fleste som passerer dette området på E6 har sett at det kan være mange tusen gjess der. Det er 25 av artene som er registrert der som er på den norske rødlista. Det skal tas spesielle hensyn når områder er viktige for rødlistede arter. Området brukes også i undervisning og fugleturisme og bidrar på denne måten til inntekter til kommunen. Fugleturisme er en voksende næring, og Hotran inngår i en pakke med opplevelser som gjør det verd å komme. NOF vil ikke sitte å se på at også den siste rest av området utraderes.

Les mer om NOFs arbeid med Hotran

Brushane
Den rødlistede brushanen bruker Hotran som rasteplass under trekket. FOTO: Morten Vang / fuglefoto.net
Norske Skog og Hotran
Industriområdet til Norske Skog ligger rett nord for det verdifulle våtmarksområdet Hotran. FOTO: Magne Myklebust
Luftfoto Hotran 1. juli 2003
Hotran slik området framsto fra lufta 1. juli 2003. Etter denne tid har det kommet nye utfyllinger mot nord - mellom den skogkledde holmen og industriområdet. Det er imidlertid fortsatt store verneverdier igjen i området. FOTO: Halvor Sørhuus