Hopp til hovedinnhold

BirdLife Trøndelag

Hotran er et viktig område som må bevares!

Våtmarksområdet Hotran i Levanger, Nord-Trøndelag trues av utfylling. Hotran er spesielt verdifullt i trekktidene vår og høst, men er også et hekkeområde for flere arter våtmarksfugler. NOF tar nå initiativet til en prosess der vi ønsker at resultatet blir at naturverdiene i området bevares.

Mudderfjærer i Trøndelag uten vernestatus er i skuddet om dagen. For en uke siden presenterte vi utfordringene for Brekstadfjæra, som ligger i Ørland kommune i Sør-Trøndelag. Nå setter vi fokuset på det vesle våtmarksområdet Hotran som ligger på Fiborgtangen i Levanger kommune i Nord-Trøndelag. Nok en gang er det utfylling av et verdifullt våtmarksområde som NOF ønsker å unngå.

Hotran – en del av Indre Trondheimsfjord IBA

I indre deler av Trondheimsfjorden ligger våtmarksområdene som perler på en snor, og NOF og BirdLife International betrakter hele området til å være av internasjonal betydning for våtmarksfugler. Vi har gitt området navnet Indre Trondheimsfjord Important Bird Area (IBA). Det består altså av en rekke større og mindre lokaliteter som sammen utgjør et system av våtmarker. Hotran (under navnet Fiborgtangen) er en del av Indre Trondheimsfjord IBA. Ved utløpet av Hotranelva på Fiborgtangen i Levanger ligger det et våtmarksområde som har stor betydning for fuglelivet. I trekktidene raster store mengder kortnebbgjess og grågjess i det vesle området. Antallet av kortnebbgås som raster her kan faktisk nå et femsifret antall, og de siste årene har tallet på rastende grågås økt betraktelig. Også for en rekke andre vadefuglarter er Hotran et viktig rasteområde i trekktidene. Området er også et viktig hekke- og overvintringsområde, og blant hekkefuglene finner vi bl.a. grågås, gravand, tjeld, vipe, sandlo, rødstilk og fiskemåke.

Gjennom en årrekke har det foregått utfyllinger av masse på Hotran, og NOF har 3. desember sendt ut en bekymringsmelding om områdets framtid. Her skriver generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken og fylkesleder Kjell Thore Leinhardt at «hvis denne aktiviteten fortsetter regner vi med at områdets verdi som våtmark og naturområde vil forringes, og etter hvert tapes på irreversibelt vis. Dette vil etter vår oppfatning være tragisk. Det vil heller ikke være forenlig med de nasjonale og internasjonale forpliktelser Norge har for å ta vare på og stanse tap av biologisk mangfold og verdifulle naturområder.»

Hotran er et område som også er spesielt godt egnet for publikum, siden man her kommer nærmere fuglene enn hva tilfelle er for mange andre våtmarksområder i regionen. For skoleklasser, fotografer og andre naturinteresserte har området derfor svært stor verdi.

NOF ønsker at bekymringsmeldingen skal være starten på en prosess som inkluderer Norske Skog som grunneier og rettighetshaver, Levanger kommune og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Utfyllingene i området må stanses, og reguleringsplanen for området bør revideres slik at våtmarksområdet spares.

Hotran
Hotran ved flo sjø 5. desember 2014. Det vesle våtmarksområdet har store naturverdier som vil forsvinne dersom utfyllingene av området fortsetter. FOTO: Tore Reinsborg
Kortnebbgås
Kortnebbgåsa setter sitt preg på området i trekktidene. Tusenvis av kortnebbgjess raster da i området rundt utløpet av Hotranelva. FOTO: Halvor Sørhuus