Hopp til hovedinnhold

BirdLife Trøndelag

NOF vil bevare Brekstadfjæra

Det er en skjebnetid for våtmarksområdet Brekstadfjæra i Ørland kommune. Lokale næringsinteresser ønsker å fylle ut det rike våtmarksområdet. I et åpent brev sendt i dag til Ørland kommune ber NOF om at videre utfylling av Brekstadfjæra avsluttes umiddelbart, og at fjæra i størst mulig grad restaureres og bevares for ettertiden.

Av Magne Myklebust

Publisert 28.11.2014

Den sørtrønderske kommunen Ørland har Midt-Norges rikeste våtmarksområder, og Ørland våtmarkssystem har da som en følge av naturverdiene fått status som Ramsar-område. Mellom Bruholmen og Brekstad sentrum ligger Brekstadfjæra, som til tross for sin beskjedne størrelse er et svært viktig område for våtmarksfugler. Antallet av vadefugler og gressender er til tider svært høyt i det vesle våtmarksområdet, selv etter de omfattende utfyllingene vi har vært vitne til de seneste årene. NOF er av den formening at Brekstadfjæra - til tross for eksisterende inngrep - fortsatt er av nasjonal og internasjonal betydning for våtmarksfugler.

Ørland Næringsforum ønsker å fylle ut Brekstadfjæra for å tilby tomter til bedrifter. Morten Rosenlund er styreleder i Ørland Næringsforum, og sier til NRK den 20. november at «vi vil fylle ut mye mer. Da industrien kom hit på 1980-tallet, ble den lovet at den kunne utvikle seg her i mange år fremover. Det er heller ingen interessekonflikt med fugler.» NOF tar sterk avstand fra den siste påstanden. Vi er av den formening at interessekonflikten ved en videre utfylling er betydelig i forhold til fuglelivet, og at dette også er godt dokumentert. Brekstadfjæras store naturverdier er senest dokumentert av Norsk institutt for naturforskning (NINA) i 2013. I NINA-rapport 1004 Naturtypekartlegging og forekomst av fugler i Brekstadfjæra, Innstrandfjæra og Neslandfjæra i Ørland og Bjugn kommuner konkluderes det med at «Brekstadfjæra er, til tross for sin beskjedne størrelse, et av de viktigste områdene på Ørlandet for flere våtmarksfugler, særlig for gressender og vadere, med maksimaltall opp mot 1000 individer sett samtidig for flere arter. Brekstadfjæra kan være et viktig alternativt område for fugler i Hovsfjæra, og kanskje også for fugler i andre områder, ved vanskelige værforhold eller forstyrrelser (inkludert støy) i Grandefjæra og Innstrandfjæra.» NINA foreslår i samme rapport at Brekstadfjæra er et område for utvidet vern av våtmarker i Ørland, som en kompensasjon for økt støy/forstyrrelse fra fly i deler av Grandefjæra naturreservat på grunn av den nye kampflybasen.

Brekstadfjæras skjebne skal avgjøres når Ørland kommune i desember skal behandle områdeplanen for Brekstad. NOF har i dag sendt et åpent brev til Ørland kommune hvor generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken og fylkesleder Andreas Meyer Winnem ber om at videre utfylling av Brekstadfjæra avsluttes umiddelbart, og at fjæra i størst mulig grad restaureres og bevares for ettertiden. Aller helst burde Brekstadfjæra vernes som naturreservat og innlemmes i Ramsar-området Ørland våtmarkssystem.

Utfylling Brekstadfjæra
Deler av Brekstadfjæra er fylt ut, men fortsatt er det store naturverdier å ta vare på. NOF vil at området skal vernes. FOTO: Georg Bangjord
Sandlo
Under høsttrekket opptrer sandlo i betydelige antall i Brekstadfjæra. Opp mot 1000 sandlo er registrert i området i august, og andre vadefuglarter og gressender kan også opptre tallrikt i området. Brekstadfjæra har fortsatt store verneverdier som NOF ønsker at Ørland kommune skal ta vare på. FOTO: Espen Bergersen