Hopp til hovedinnhold

BirdLife Vestfold

Solkraftverk på myr: La Akersmyra bli et fuglerikt område igjen!

På Akersmyra i Vestfold planlegger man å legge kraftverk til en drenert myr. BirdLife Vestfold mener at myra kan restaureres, og går mot etableringen av et solkraftverk på samme areal. Et slikt kraftverk vil ødelegge mulighetene for å få tilbake et rikt fugleliv og styrke bestandene av våtmarksarter.

Av BirdLife Vestfold

Publisert 24.02.2023

Sem solkraftverk skal legge beslag på 560 dekar, og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har nettopp hatt planene ute på høring. Samtidig som man etablerer det arealkrevende kraftverket skal man også gjøre grep for bedre myras tilstand, som å tette dreneringsgrøfter. 

Drenert på 1960- og 1970-tallet

Tidligere ble verdien av våtmark knyttet til omgjøring av dem, og til andre formål. Akersmyra var tidligere en av Østlandets aller største sammenhengende myrområder, men ble dessverre drenert på 1960- og 1970-tallet. Etter en omfattende drenering ble det igangsatt en kommersiell drift og utnyttelse av torva, noe som pågikk i flere år. Etter nevnte drenering ble det også mulig å gjennomføre omfattende treplanting av nåletrær på myra, noe som også ble gjennomført. Disse plantasjene er nylig hugget.

Nå vektlegges våtmark annerledes, og vi arbeide på mange fronter for å få dem tilbake. Akersmyra må derfor restaureres, slik at myra kan inngå i et større leveområde for fugler og annet naturmangfold sammen med Akersvannet naturreservat, som ligger kloss ved. Akersvannet ligger i nedslagsfeltet til myra og er allerede sterkt belastet med algeoppblomstring og dårlig vannkvalitet på grunn av tilsig av næringsstoffer. En restaurering av myra vil kunne øke naturkvalitetene også i reservatet.

Reparér uten å bygge ned

Myrrestaureringen må gjøres uten å samtidig bygge ned myra, og BirdLife Vestfold går sterkt imot etablering av solkraftverk på Akersmyra. Vi har derfor meldt inn behovet for restaurering til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark i en parallell prosess. Dette vil kunne inngå som en del av det nasjonale arbeidet med 15 prosent restaurering av forringet natur innen 2025.

Vi har tro på at Statsforvalteren vil ta innspillet alvorlig. Mange prosjekter er aktuelle for slik naturforbedring landet. I perioden 2015–2022 er det gjennomført 139 restaureringsprosjekter på myr i Norge. 365,2 kilometer grøft er tettet og 196,7 dekar torvtak restaurert. I årene fremover oppskaleres dette, både for å nå det nevnte målet etter stortingsvedtak, men også for å nå 30 prosent restaurert natur innen 2030 etter Naturavtalen signert i Canada desember 2022. Restaurering av Akersmyra vil kunne bli et flott bidrag til arbeidet, men det må gjøres uten å legge solkraftverk der.

Grønnvasking av stort naturbeslag

Å bygge ned et område, som etter utbygging blir uegnet for dyre- og fugleliv, er uakseptabelt. Selv om man skulle lykkes med å restaurere myra der man vil ha kreftverket, oppleves dette som et grønnvasking av et naturødeleggende prosjekt.

Ikke langt fra Sem ligger Borgeskogen industriområde. I stedet for å dekke hele myra med solceller må det være bedre og bruke alle takflatene i industriområdet til solceller. Arealet som disse takene utgjør, er antagelig større enn arealet på myra.

Grønnstilk
Ved å restaurere våtmarker kan fuglelivet kommet tilbake. BirdLife Vestfold jobber for full restaurering av Akersmyra - uten solkraftverk! FOTO: Jan Erik Røer