Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

BirdLife Norges årsmøte: Navneendring og delegatordning har solid forankring i organisasjonen

BirdLife Norge arrangerte nylig sin årsmøtehelg på Sanner Hotell, Granavollen i Gran kommune, Innlandet. Årsmøtesaker som ville endre på vedtatt navneendring og eksisterende delegatordning ble avvist av årsmøtet med stort flertall. Det blir en økning på kr 30 på tidsskriftsandelen av kontingenten fra og med 2024, og Anne Gri Henriksen (BirdLife Norge avd. Oppland) og Torborg Berge (BirdLife Norge avd. Rogaland) erstatter Merete Wiken Dees og Thorbjørn Aakre i sentralstyret.

Av Magne Myklebust

Publisert 05.05.2023

Sanner Hotell er en perle i kulturlandskapet på Hadeland, og det flotte hotellet var med på å skape et verdig årsmøtearrangement for BirdLife Norge 28.–30. april. Innmeldte årsmøtesaker innebar bl.a. omkamper på navneendring og delegatordning, og ellers var ekskursjoner og organisatorisk program som vanlig en del av årsmøtehelga.

Programmet startet om kvelden fredag 28. april med en presentasjon av Trondheim lokallags satsing på Dagturgruppa og Falkeklubben (for barn og ungdom). Kjell Stokke og Gudrun Tronsaune presenterte de to konseptene, som har vist seg å fungere bra og som har stadig større oppslutning. Her er det å håpe at andre avdelinger og lokallag lot seg inspirere av suksessen i Trondheim. For ordens skyld må det nevnes at Falkeklubben startet i Lofoten i regi av Martin Eggen. Kvelden ble avsluttet av generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken, som gikk gjennom en evaluering av delegatordningen som ble innført på årsmøtet i 2017. Hans konklusjon var at den hadde fungert som tiltenkt, og hadde skapt en mer demokratisk organisasjon. En endring av delegatordningen var innmeldt som sak på årsmøtet dagen etter.

Årsmøtet lørdag 29. april ble åpnet av styreleder Anne Sørensen. Blant de 69 frammøtte medlemmene var det totalt 54 delegatstemmer. Årsmøteinnkalling, årsmelding og årsoppgjørsdisposisjoner ble enstemmig godkjent. Foreningens strategiplan gjelder for 2019–2024, og ble enstemmig vedtatt videreført. Sentralstyrets forslag om økning i kontingenten fra og med 2024 for både grunnandel og tidsskriftsandel, fikk et motforslag fra Julia Helgesen. Hun foreslo at grunnandel skal stå uendret, men at man øker tidsskriftsandelen som foreslått med kr 30 for både Vår Fuglefauna, Fuglevennen og Fugleåret. Først vedtok årsmøtet mot 11 stemmer at kontingenten skulle økes, så ble Helgesens forslag vedtatt med 35 stemmer for. Kontingenten for 2024 er dermed som følger: Grunnandel kr 180 (som før), tidsskriftsandel for Vår Fuglefauna kr 300 (nå kr 270), tidsskriftsandel for Fuglevennen kr 130 (nå kr 100), tidsskriftsandel for Fugleåret kr 210 (nå kr 180) og familiemedlemskap kr 120 (som før).

Valg

Thomas Kvalnes presenterte valgkomiteens arbeid og innstilling. Styremedlemmene Merete Wiken Dees og  Thorbjørn Aakre tok ikke gjenvalg, som nye styremedlemmer foreslo valgkomiteen Anne Gri Stenbråten Henriksen fra BirdLife Norge avd. Oppland og Torborg Berge fra BirdLife Norge avd. Rogaland. Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Styrets sammensetning er nå slik: Anne Sørensen (på valg i 2024). Styremedlemmer: Reidar Hindrum (på valg i 2024), Trond Øigarden (på valg i 2024), Dag Gjerstad (på valg i 2025), Lars Petter Marthinsen (på valg i 2025), Anne Gri Stenbråten Henriksen (på valg i 2026) og Torborg Berge (på valg i 2026).

Thomas Kvalnes gikk ut av valgkomiteen, og ble erstattet av Marianne Hegge Skogsholm. Etter dette er valgkomitéens sammensetning som følger: Per Jan Hagevik (på valg i 2024), Tor Skjetne (på valg i 2025), Jonas Langbråten (på valg i 2026) og Marianne Hegge Skogsholm (på valg i 2027).

Årsmøtesaker

Sentralstyret fremmet ingen egne saker i år, men flere saker var innmeldt fra organisasjonen. Vidar Selås og Olav Hjeljord hadde foreslått å fjerne punktene om katt fra foreningens prinsipprogram, mens sentralstyrets forslag var at punktene om katt i BirdLife Norges prinsipprogram beholdes uendret. Sentralstyrets forslag ble vedtatt mot én stemme.

BirdLife avd. Aust-Agder fremmet en sak om å bedre tilgangen til opplysninger om foreningen på birdlife.no. Sentralstyrets forslag til vedtak var at forslaget fra BirdLife avd. Aust-Agder om tilgangen til opplysninger på birdlife.no ikke skulle vedtas. Sentralstyrets forslag ble vedtatt mot 2 stemmer. Det var 6 blanke stemmer.

De to neste årsmøtesakene gjaldt en justering vedtektene for navneendringen til foreningen, innmeldt av hhv. BirdLife Norge avd. Aust-Agder og BirdLife Norge avd. Rogaland. Detaljene i forslagene finner du i det offisielle årsmøtereferatet, som er vedlagt nederst i nettsaken. Sentralstyret foreslo at begge forslag ikke skulle vedtas, noe årsmøtet støttet med et solid flertall.

Den siste årsmøtesaken var et forslag fra BirdLife Norge avd. Rogaland om å endre vedtektene på delegatordningen samt noen punkter for årsmøtes gjennomføring. Sentralstyrets forslag var at forslaget fra BirdLife avd. Rogaland til vedtektsendringer om delegatordningen og årsmøtet ikke skulle vedtas. Sentralstyrets forslag ble vedtatt mot 6 stemmer. Det var 3 blanke stemmer.

Organisatorisk program lørdag

Etter det formelle årsmøtet var det klart for foredrag. De to første foredragene var fra arrangøravdelingen i Oppland. Anne Gri Stenbråten Henriksen fortalte om bakkehekkende fuglearter på Hadeland, og vipa var naturlig nok i fokus. Geir Høitomt presenterte Langsua nasjonalpark, en stor nasjonalpark som strekker seg fra Gausdal i øst til Valdres i vest. Den tidligere nasjonalparken Ormtjernkampen er inkludert i Langsua. Det var motiverende å bli kjent med et så stort og villmarkspreget lavfjellslandskap. De øvrige foredragene var det sekretariatet som sto for. Frode Falkenberg presenterte Årets fugl 2023 – tårnseileren. En ny brosjyre om tårnseiler ble delt ut på årsmøtet. Morten Helberg og Ingar Jostein Øien presenterte så prosjektvirksomheten til foreningen, som etter hvert har vokst til hele 137 prosjekter. Vi fikk informasjon om et utvalg av prosjektene, og her skjer det stadig noe nytt og spennende. Foredragene ble avsluttet med Martin Eggen som snakket om naturvernarbeidet til foreningen. Han gikk gjennom flere eksempler på saker der man har arbeidet målrettet over tid for å få gjennomslag for bevaring av viktig natur.

Prisutdelinger

Under festmiddagen lørdag kveld var det klart for prisutdelinger. For niende år på rad delte BirdLife Norge ut prisen Årets Fossekall. Sentralstyret hadde valgt Jon Opheim fra BirdLife Norge avd. Oppland som Årets Fossekall 2023. Nestleder Trond Øigarden delte ut prisen til en rørt Jon Opheim. Prisen ble tildelt for en uvurderlig innsats for fuglevernarbeidet i Oppland i over 50 år. Jon var den første lederen for den nyopprettede fylkesavdelingen i Oppland i 1976, og har vært en del av styret sammenhengende i 47 år! I denne perioden har han vært sentral som organisasjonsbygger samt som initiativtaker og deltaker i kartleggingen av fuglelivet i Oppland. Med sin skogfaglige bakgrunn har han gitt betydelige bidrag i saker hvor det er konflikt mellom fuglevern og moderne skogbruk. Jon har med sin inngående kunnskap argumentert for å ta hensyn til fuglelivet i utbyggingssaker gjennom utallige høringsuttalelser og skriv.

Fuglevernprisen 2023 gikk til BirdLife Norge Grenland lokallag for arbeidet med å bevare vipa i kulturlandskapet i Gjerpensdalen i Skien. Styremedlem Merete Wiken Dees delte ut prisen til Allen Einar Kjøhl-Røsand, leder i BirdLife Norge avd. Telemark. Siden 2019 har lokallaget driftet «Vipeprosjektet i Gjerpensdalen» sammen med Grenland landbrukskontor, Skien kommune samt grunneiere og lokale bønder. Prosjektet har vært svært vellykket – bestanden har økt fra 18 til 41 reir i 2022. Prosjektet har samlet inn kunnskap om hvilke tiltak som fungerer best for å bevare vipa i kulturlandskapet, og har funnet metoder som muliggjør økning av den lokale vipebestanden. Prosjektet har også bidratt til bedre forståelse for arten på lokalt nivå. Kunnskap om vipa er formidlet til lokalbefolkning, grunneiere og bønder gjennom møter, rapporter, informasjonsskilt og samtaler.

Arrangøravdelingen i Oppland takkes for en strålende jobb med årsmøtet 2023. Sanner Hotell var et flott valg som årsmøtested, og på søndagen ble mange av deltakerne med på bussturen som endte opp i Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter. Senteret hadde nye lokaler strategisk beliggende ved Dokkadeltaet, og vi fikk en innføring i senterets arbeid av Geir Høitomt.

Offisielt årsmøtereferat 2023

Årsmøtet 2023
Årsmøtet samles lørdag 29. april. FOTO: Håkan Billing
Arrangørene takkes årsmøtet 2023
Arrangørene takkes for et ypperlig arrangement av generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken (stående til venstre). Anne Gri Stenbråten Henriksen, Geir Høitomt, Jon Opheim og Rolf Jørn Karlsen (delvis skjult) tar i mot blomster på vegne av BirdLife Norge avd. Oppland. FOTO: Håkan Billing
Jon Opheim Årets Fossekall 2023
Jon Opheim (t.v.) mottok prisen Årets Fossekall 2023. Her gratuleres han av generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken (i midten) og nestleder i sentralstyret Trond Øigarden (t.h.). FOTO: Håkan Billing
Fuglevernprisen 2023 deles ut
Fuglevernprisen gikk til BirdLife Norge Grenland lokallag for sitt arbeid med vipa. Leder i BirdLife Norge avd. Telemark, Allen Einar Kjøhl-Røsand, tok i mot prisen på vegne av lokallaget. Prisen ble delt ut av styremedlem Merete Wiken Dees (t.h.) og generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken (t.v.). FOTO: Håkan Billing
Ekskursjon lørdag 29. april årsmøtet 2023
Ekskursjoner hører med til ethvert årsmøte. Her har deltakerne funnet en dvergfalk som spiser på et bytte ute på et jorde om morgenen lørdag 29. april. FOTO: Håkan Billing
Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter
Årsmøtehelga ble avsluttet på Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter søndag 30. april. Senteret hadde nye og flotte lokaler strategisk beliggende ved Dokkadeltaet. FOTO: Håkan Billing