Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

Tårnseiler er Årets fugl i 2023

Det blir stadig færre tårnseilere i verden. I Norge er den vurdert som nær truet på rødlista over truete arter, men vi vet faktisk ikke så mye om situasjonen hos oss. Derfor har BirdLife Norge valgt tårnseiler som «Årets fugl» i 2023.

Av Frode Falkenberg

Publisert 11.04.2023

Vi vet (for) lite om tårnseileren i Norge

Vi har ganske god oversikt over hvor det hekker tårnseilere i Norge, men har dårlig kunnskap om hvor stor hekkebestanden vår er. Vi vet også lite om hvordan den norske bestanden har utviklet seg de siste tiårene. Noe som er sikkert er at arten sliter i store deler av sitt utbredesesområde. Det er flere årsaker til artens tilbakegang, men redusert tilgang på tilgjengelige hekkeplasser har vært pekt på som en viktig faktor. 

En nær truet art

Det er påvist stor tilbakegang i hekkebestandene i mange av våre naboland. Fra Sverige, Finland og England har arten gått tilbake mer enn 50 % de siste 25 årene. i Danmark er tilbakegangen på minst 10 % i samme periode. Det er liten grunn til å tro at tilstanden for den norske hekkebestanden er noe bedre. Arten står oppført på den norske rødlista over truete arter som «nær truet». Det er riktignok knyttet mye usikkerhet til denne statusen, siden vurderingen er basert på tetthetsestimater fra Sverige og trekktall fra Norge.

Aktiviteter i 2023

Fokus på hekkende fugler

Observasjoner av tårnseiler skal rapporteres til artsobservasjoner.no. Det er viktig at man ved rapportering bruker presise aktivitetskoder. Ser du en tårnseiler som flyr inn under et takskjegg, må en aktivitet som sier at det dreier seg om mulige eller sikre hekkefunn benyttes. I et slikt tilfelle ville «besøker bebodd reir», «mat til unger» el.l. være aktuelle aktiviteter å bruke. Vær altså nøyaktig i bruken av aktivitet når du rapporterer, så vi er sikre på at observasjonen får så stor verdi som mulig. Bruk kommentarfeltet for å skrive om andre ting som kan være aktuelle å nevne i forbindelse med observasjonen (forstyrrelser etc.). 

Fugler som man mistenker at hekker må legges inn på kartet med nøyaktig plott. Det vil si at vi ikke ønsker at allmenne (grønne) lokaliteter skal benyttes. En mulig hekkeplass må få sin egen lokalitet, og når den opprettes må omfanget av den være så liten som mulig - helst ikke mer enn 25 meters radius. Les mer om rapportering av hekkefunn.

Vi håper at resultatene vil bidra til å fremskaffe bedre kunnskap om den norske hekkebestanden. Kartleggingen vil også peke på viktige hekkeområder, noe som kan hjelpe oss ytterligere i arbeidet med å verne arten. 

Rugekasser

Krav og utførelse av moderne bygningsarbeid har gjort jakten på hekkeplasser vanskeligere for tårnseileren. Nisjer og hull i bygninger er enten mindre tilgjengelige, eller utformet på en måte som tårnseileren ikke liker. Fuglekasser, altså rugekasser, spesiallaget for tårnseiler har vist seg å være attraktive. Rugekassene vil kunne kompensere for tapet av tidligere hekkeplasser, og samtidig gi fuglene en enklere jobb med å finne seg til rette. Blir vi mange nok som bygger slike kasser kan vi kanskje også få informasjon om bl.a. hekkesuksessen til fuglene. Det vet vi lite om i dag. Nederst finner du ei lenke til hvordan du på en enkel måte kan lage en rugekasse for tårnseiler. Ved å lage og henge opp rugeholker for arten kan vi alle bidra til at arten får en enklere oppgave med å finne passende hekkeplasser hos oss.

Lag en rugekasse for tårnseiler

Tårnseiler
Tårnseiler er årets fugl i Norge i 2023. Den er en av de seineste trekkfuglene som kommer tilbake om våren, og dukker gjerne ikke opp før i midten av mai. Følg med på årets ankomst og rapporter dine observasjoner til oss. FOTO: Frode Falkenberg
Tårnseiler unge
Tårnseileren hekker gjerne i fuglekasser. Fuglen på bildet er en av tre ungfugler som har klekket i en stærkasse i Hvaler, Vestfold og Telemark 9. august 2022. Mer vanlig er de trolig å få i spesialbygde kasser, og du finner flere oppskrifter på denne siden. FOTO: Geir Akerholt
Hjelp tårnseileren
Tom Skånsar Borgersen har laget et flott kompendium om tårnseileren. Her finner du informasjon om hvordan du kan bygge en mer avansert kasse, samt mange gode tips og erfaringer om artens liv i hekkesesongen.  FOTO: Tom Skånsar Borgersen Last ned (PDF)
Bli kjent med tårnseileren
Informasjonsbrosjyre om tårnseileren laget av BirdLife Norge i 2023. FOTO: BirdLife Norge Last ned (PDF)