Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

NOF starter nytt hekkefuglatlas basert på Artsobservasjoner.no

Sommeren er her og mange fugler står midt oppe i en hektisk hekkesesong. NOF ønsker å få en bedre og oppdatert oversikt over de norske hekkefuglenes forekomst. Til det trenger vi din hjelp.

Av Kjetil Aa. Solbakken og Frode Falkenberg

Publisert 05.07.2014

Nytt hekkefuglatlasprosjekt fra NOF

NOF publiserte i 1994 boka Norsk Fugleatlas, og denne har siden vært selve standardverket om hekkefuglenes utbredelse og bestandsstatus i Norge. Det meste av datamaterialet i boka er nå over 30 år gammelt. Gjennom ulike kartleggings- og overvåkingsprosjekter vet vi at mange norske fuglearter har gått tilbake i antall siden da. Noen har også gått frem, og mange har endret sitt utbredelsesområde. Menneskeskapte påvirkninger og et klima i endring bidrar til dette. NOF har derfor i sin strategi å starte opp et nytt hekkefuglatlas, der hovedhensikten er å få oppdatert denne viktige basiskunnskapen om norske fuglearters hekkeforekomst. Planen er at et nytt norsk hekkefuglatlas også skal levere data til et nytt og oppdatert europeisk hekkefuglatlas (European Breeding Birds Atlas 2), som skal baseres på hekkedata for perioden 2013-2017.

Med såpass ambisiøse målsetninger er det godt å vite at datainnsamlingen til det nye atlasprosjektet allerede pågår. Konseptet er nemlig at registreringer av hekkefugler fra alle krinkler og kroker av landet skal rapporters i Rapportsystemet for fugler i Artsobservasjoner, og synliggjøres i en egen atlasmodul der landet er delt inn kvadratiske 5x5 km atlasruter som blir kartleggingsenheten. Denne modulen foreligger og er klar til å rulles ut. Det ligger allerede mange tusen fugleobservasjoner med aktivitetskoder som tilsvarer en eller annen form for hekkekode i Artsobservasjoner, og disse observasjonene fra de siste to årene vil inngå i atlasprosjektet.

Når dette er sagt så vil det fortsatt være et formidabelt arbeid å undersøke alle deler av landet med tanke på hvilke arter som hekker akkurat der. Til dette trenger vi hjelp fra alle NOFs medlemmer og andre med kunnskap om fugler. Vi ber derfor alle om å ha hekkefuglregistreringer i bakhodet når de utøver sin feltaktivitet og rapporterer sine observasjoner i Artsobservasjoner for det som gjenstår av årets hekkesesong, og ved rapportering av eldre observasjoner. Vi oppfordrer også folk til å dra til områder som sjelden besøkes av ornitologer og kartlegge hekkefuglene der.

Etter sommeren vil arbeidet med å sette sammen en Atlaskomité, som skal organisere og lede dette viktige arbeidet videre på vegne av NOF frem mot de neste hekkesesongene, og endelige sluttprodukter fra prosjektet. Vi vil også ha behov for frivillige fylkeskoordinatorer (knyttet til hvert LRSK), og etter hvert også "ruteansvarlige" personer som skal oppsummere status for hver enkelt atlasrute i sine områder. Personer som ønsker å delta i dette må gjerne ta kontakt med Kjetil Aa. Solbakken eller Frode Falkenberg pr. e-post.

Nøyaktig rapportering av hekkefunn

Når man skal rapportere hekkefunn eller fugler som har atferd som indikerer hekking bør disse rapporteres med en nyopprettet lokalitet med avgrenset arealangivelse. Det øker kvaliteten på funnet, og gjør det samtidig mer verdifullt for ettertiden.

For at observasjoner av hekkende fugler skal bli regnet som nettopp det (hekkende) må rapportøren benytte seg av riktig aktivitetskode. Det er langt viktigere å benytte en hekkeaktivitet enn andre aktiviteter som beskrive hva fuglen gjør (næringssøkende, trekkende osv.).

Skjermbilde fra modulen for å opprette lokaliteter i Artsobservasjoner. Se punkt 3 i listen nedenfor for forklaring på kartet.

Hvordan rapportere et hekkefunn?

  1. Logg deg inn på artsobservasjoner.no/fugler  
  2. Velg “Rapportere” > “Funnsted (ny)”, og zoom deg inn til området du fant de hekkende fuglene. Det kan være hensiktsmessig å velge kartlaget “Norge i bilder” noen ganger.
  3. Tallene på kartet er beskrevet her. Klikk på ugla i kartmenyen, og klikk på nytt nøyaktig der du fant fuglene (1). I venstre marg skriver man inn navn (2) på lokaliteten og evt. knytter den til en overordnet allmenn lokalitet (3) i rullegardinen i samme marg. Skriv inn områdets radius/utstrekning (4), og prøv å få denne så nøyaktig som mulig (anbefalt 1-25 meter på hekkefunn). Lagre lokalitet.
  4. Velg så “rapportér” og fyll ut skjemaet. Om du finner egg eller nylig utfløyne unger skriver du inn dette på en egen rad i skjemaet. Da blir hekkefunnet bestående av to rader, en for de voksne fuglene og en for avkommet. Det er viktig at en aktivitet med hekkeindikasjon blir valgt ved rapportering av hekkende fugler. Disse aktivitetene er listet ut som de første alternativene ved rapportering i artsobservasjoner.no/fugler og er forklart i tabellen nedenfor. Om funnet ikke får en slik aktivitet vil det heller ikke komme med i atlassammenheng.
  5. Er det flere rader i et hekkefunn anbefaler vi at rapportøren slår disse sammen til et hekkefunn på følgende måte: Søk ut funnet (ofte greit å huke av for bare egne observasjoner for å begrense søket) og velg “administrer funn”. Huk av foran de aktuelle radene og velg “slå sammen flere observasjoner til hekking” før du lagrer. 

Å ha høy presisjon på hekkefunn øker kvaliteten på funnet og gjør det mer anvendbart for bruk i ettertid. I tillegg til NOF og vårt atlasprosjekt har også forvaltningen stor nytte av nøyaktig kartfestete hekkefugldata.

Det er viktig er riktig aktivitetskode benyttes ved rapportering av fugler i hekketiden. Nedenfor er det en oversikt over hvilke aktivitetskoder som må benyttes i Artsobservasjoner for at funnet skal inngå i atlasprosjektet. Hekkekodene angir sikkert hekkende (D), trolig hekkende (C) og mulig hekkende (B) fugler. Bildet viser en varslende tjeld. Opplever man en slik hendelse bør aktiviteten "varslende, engstelig" benyttes. Foto: Frode Falkenberg.

Aktivitet

Hekkekode

Beskrivelse

Reir, egg/unger

D

Om du finner et reir med egg eller unger benytter du denne aktiviteten

Reir, unger hørt

D

Om du observerer et reir, men kun hører ungene.

Mislykket hekking

D

Om fugler starter en hekking, men avbryter av uvisse årsaker.

Rugende

D

Rugende fugl observert.

Eggeskall

D

Eggeskall i passende miljø for arten.

Mat til unger

D

Foreldre blir sett med mat til unger.

Bar ekskrementpose

D

Voksne fugler som fjerner ekskrementpose fra reiret.

Besøker bebodd reir

D

Voksne fugler som besøke reir med unger.

Pulli/nylig utflydd

D

Dununger, eller andre unger som nylig har forlatt reiret.

Brukt reir

D

Reir som ikke er i bruk, men som har vært det inneværende sesong.

Reir i bruk

D

Et reir der det er aktivitet.

Avledningsmanøver

D

Fugler som spiller skadet eller lignende.

Reirbygging

C

Voksne fugler som bygger reir.

Rugeflekker

C

Voksne fugler med rugeflekk (stor sett bare synlig ved innfanging).

Varslende, engstelig

C

Varslende eller engstelige voksne fugler.

Reirbesøk?

C

Besøk av antatt reirplass.

Parring (eller seremonier)

C

Kopulasjoner og kurtise.

Permanent revir

C

Fugler som er territoriehevdende i et fast område.

Par i passende hekkebiotop

C

Voksne fugler observert i et miljø som passer arten godt.

Sang/spill

B

Syngende og/eller leikende fugler.

Obs. i hekketid, passende biotop

B

Enkeltindivider observert i passende miljø i hekketiden.

 

Norsk Fugleatlas fra 1994

Snøspurv
En observasjon av en voksen snøspurv hunn med mat i nebbet (slik som på bildet) skal rapporteres med aktivitetskoden "Mat til unger". En slik observasjon blir dermed et sikkert hekkefunn av snøspurv. FOTO: Kjetil Aa. Solbakken