Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Polarsvømmesnipe tas ut av NSKFs rapporteringsliste

NSKF har på siste møte besluttet at observasjoner av polarsvømmesnipe (Phalaropus fulicarius) fra og med 1. januar 2009 ikke lenger skal rapporteres til komiteen. Følgelig vil de respektive LRSKene overta ansvaret for vurderingen av fremtidige funn før de kan publiseres.

Av Tor Audun Olsen

Publisert 02.02.2009

Polarsvømmesnipa har en sirkumpolar hekkeutbredelse. Typisk hekker arten enda lenger mot nord enn svømmesnipa. Nærmest det norske fastlandet hekker den på Svalbard. Arten overvinter hovedsakelig pelagisk i de sørlige delene av Atlanterhavet og Stillehavet.

I perioden 1950 til 2007 er det godkjent 105 funn av 142 individer i Norge. Også før 1950 ble arten observert en rekke ganger langs kysten i høst- og vintermånedene, men noen komplett oversikt over disse funnene finnes ikke. På grunnlag av disse funnene er det NSKFs vurdering at artens forekomst i Norge er tilstrekkelig dokumentert til at den fremtidige behandlingen kan fortsette på fylkesnivå. Komiteen har også vektlagt at arten er forventet å forekomme i norske (hav)områder som følge av regulært trekk mellom hekke- og overvintringsområdene.

Frem til midten av 1990-tallet ble arten observert regelmessig, men ikke årlig. Fra 1994 og frem til 2007 polarsvømmesnipa blitt observert hvert år med unntak av år 2000. Antallet funn har også tatt seg kraftig opp. Nærmere halvparten av de godkjente funnene etter 1950 har blitt gjort etter tusenårsskiftet.

Blant de godkjente funnene fra 1950 til 2007 utgjør fugler observert i forbindelse med høsttrekket i september til november ca. 60 % av den totale funnmassen. Mange av disse har blitt sett i forbindelse med uværsperioder hvor fuglene har blitt presset inn mot land av kraftig vind. Høstfunnene fordeler seg noenlunde jevnt langs hele kysten og majoriteten av disse er trolig ungfugler. De voksne fuglene trekker tidligere, noe en håndfull sørnorske funn fra slutten av juli og august viser.

Polarsvømmesnipa ses kun ytterst sjelden på vårtrekk i Norge. Utenom Finnmark fylke finnes det faktisk bare tre godkjente funn fra vårtrekket, det tidligste fra Vest-Agder 23. mai. Arten er påtruffet i Norge i alle årets måneder, men funn fra Rogaland i mars og Hordaland i april kategoriseres trolig best som vinterfunn. I Finnmark er det vanskelig å skille mellom fugler på vårtrekk, streifende individer på sommeren og høsttrekk av voksne fugler. Totalt foreligger det 27 godkjente funn fra dette fylket innenfor tidsrommet 24. mai til 12. august. Polarsvømmesnipa er sett i alle landets fylker bortsett fra Troms.

NSKF har utarbeidet et sett med kriterier som må være oppfylt for at observasjoner av arten kan anses å være tilstrekkelig dokumentert. Disse retningslinjene er distribuert til samtlige av landets LRSK, og NSKF anbefaler at arten underlegges beskrivelsesplikt hos samtlige av disse komiteene. Funn fra 2008 og tidligere skal imidlertid fortsatt sendes til NSKF, og komiteen oppfordrer alle som har sett arten her i landet til å sjekke om sine observasjoner er sendt inn til vurdering.

Polarsvømmesnipe hann
Hann (trolig 2K) polarsvømmesnipe Ekkerøya, Finnmark 7. juni 2008. Ikke uventet er Finnmark det fylket hvor arten dukker opp mest regelmessig. FOTO: Björn Dellming
Polarsvømmesnipe 1K
1K polarsvømmesnipe Bærum, Akershus 23. september 2007. Fuglen kan identifiseres som 1K på grunn av mørke tertiærer og vingedekkere. FOTO: Morten Bergan
Polarsvømmesnipe diagram forekomst 1950-2007
Samtlige daterte norske funn av polarsvømmesnipe i perioden 1950 til 2007 fordelt på tidagersperioder (n=102).

Kommentér nyheten