Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Lappsanger skal ikke lenger rapporteres til NSKF

Lappsanger utgår fra listen over arter som skal beskrives til NSKF fra 1. januar 2007. Arten er regelmessig hekkefugl i Sør-Varanger kommune i Finnmark. NSKFs virksomhet begrenser seg i utgangspunktet til arter som ikke bruker norsk territorium for regulær hekking.

Av Tor Audun Olsen

Publisert 14.12.2006

På NSKFs møte på Jæren helgen 10.-12. november 2006 ble det besluttet å ta ut lappsanger (Phylloscopus borealis) fra listen over arter og underarter som skal rapporteres til NSKF. Lappsanger har vært på denne listen siden 1987. Til og med 2005 er det foreløpig godkjent ca. 66 funn av arten i Norge. Flere av disse funnene dreier seg om hekkefugler og involverer mer enn ett individ. Arten er i tillegg underrapportert til NSKF, i det minste fra Sør-Varanger kommune i Finnmark. Det har vist seg at arten er en regelmessig hekkefugl i denne kommunen og ellers mer spredt i Troms og Finnmark fylker. Lenger sør forekommer arten svært sjelden, hovedsakelig i form av høstfunn på sørvestlandet.

Lappsanger ble opprinnelig tatt inn på NSKFs rapporteringsliste for å skaffe en bedre oversikt over artens forekomst her i landet. Det er NSKFs vurdering at vår kunnskap om arten nå er tilstrekkelig kjent til at videre oppfølging kan overlates til LRSK og NFKF. NSKFs virksomhet begrenser seg i utgangspunktet til arter som ikke bruker norsk territorium for regulær hekking, overvintring eller trekk mellom regulære hekke- og overvintringsområder. Med en dokumentert årlig hekkebestand i det minste i Sør-Varanger kommune faller lappsanger utenfor denne definisjonen. NSKF oppfordrer imidlertid på det sterkeste til innsending av tidligere ikke innsendte funn frem til og med 2006.

NSKF anmoder videre at arten underlegges fullstendig rapportering til alle LRSK. Arten bør dessuten underlegges beskrivelsesplikt hos alle LRSK med mulig unntak for Finnmark. Observasjoner sør for Troms bør vurderes meget kritisk, i særdeleshet i de fylkene hvor arten ennå ikke er påtruffet. NSKFs anbefaling om hvordan rapporter på lappsanger bør behandles vil bli sendt ut til de respektive LRSK.

NSKFs nettside

Lappsanger
Lappsangeren utgår som rapporteringsart til NSKF fra 1. januar 2007. Fuglen på bildet tilhører den vesle hekkebestanden i Sør-Varanger kommune i Finnmark. Den er fanget inn for ringmerking ved Neiden kirke 4. juli 2002. FOTO: Andreas Gullberg