Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Endringer på norgeslisten og NSKFs rapporteringsliste

Glente og polarsisik av underarten hornemanni er fra og med 1. januar 2011 tatt ut av listen over arter og underarter som skal rapporteres til NSKF. Norgeslisten er oppdatert med nye arter, og inneholder også taksonomiske endringer som er anbefalt av AERC.

Av Tor Audun Olsen

Publisert 02.01.2012

Fra og med 1. januar 2011 er glente Milvus milvus og polarsisik Carduelis hornemanni hornemanni tatt ut fra listen over arter og underarter som skal rapporteres til NSKF. Disse to taksonene har vist en stigende forekomst de siste 10 årene. Forekomsten i Norge anses dermed som tilstrekkelig godt dokumentert til at det videre ansvaret for vurdering og publisering overlates til LRSK/NFKF. Norgeslisten er oppdatert med nye arter påtruffet i 2009 og 2010, samt taksonomiske endringer anbefalt av AERC TAC.

Glente

Glenta hekker fra Spania til Sør-Sverige og øst til Svartehavet. Utbredelsen er ujevnt fordelt med de største bestandene i Sørvest- og Sentral-Europa. Bestandene i Sør-Europa er stort sett standfugler, mens deler av hekkebestandene i Nord- og Sentral-Europa trekker mot sørvest om vinteren. Glenta er også påtruffet hekkende i Norge. Det er kjent minst fire reirfunn fra Østfold på slutten av 1800-tallet, og arten skal også ha hekket i Aurskog-Høland i Akershus.

I perioden 1900 til 2009 er det godkjent 173 funn av 174 individer i Norge. Glente har vært årlig i Norge siden 1982 med unntak av 1997, da det noe overraskende ikke ble sett noen individer innenfor landets grenser. Som mest har det blitt observert 15 individer i 2009, men også 1984, 2003 og 2004 hadde tosifret antall funn. I tillegg skal et betydelig antall observasjoner være gjort de siste årene uten at det har resultert i rapporter til NSKF.

Den geografiske fordelingen av funnene viser at majoriteten av observasjonene av glente i Norge blir gjort langs kysten fra Østfold til Rogaland. Fra Hordaland og nordover er arten meget sjelden. Sogn og Fjordane, Troms og Finnmark står helt uten funn. Også på det indre Østlandet har arten en meget sparsom opptreden. I Oppland fylke er det ikke sett glente siden 1884! Vest-Agder er landets beste fylke med totalt 55 funn frem til og med 2009. Også Østfold, Vestfold, Telemark og Rogaland kan vise til tosifrede funntotaler.

Med den sterke forekomsten glente har vist det siste tiåret har observasjoner av arten blitt en forventet begivenhet på våren ved de klassiske trekkstedene langs kysten av Sør-Norge. Høst- og vinterfunn er betydelig mer uvanlig og funn fra oktober og november mangler helt i Norge. Det er ikke utenkelig at vi kan få nye hekkefunn av glente innenfor landets grenser en gang i nær fremtid. Arten har blitt observert i egnede hekkeområder flere ganger. Funn fra 2010 og tidligere skal fortsatt sendes til NSKF, og komiteen oppfordrer alle som har sett arten her i landet til å sjekke om sine observasjoner er sendt inn for vurdering.

Polarsisik ua. hornemanni

Også polarsisik av nominatunderarten hornemanni er tatt ut av NSKFs rapporteringsliste fra og med 1. januar 2011. Denne underarten er normalt hjemmehørende på Grønland og i arktisk Canada. Vandringene utenom hekkesesongen er ikke fullstendig klarlagt og underarten er kun dokumentert påtruffet i Norge 30 ganger til og med 2009. Imidlertid er mange av disse funnene mindre flokker som er påtruffet langs kysten fra Rogaland og nordover. Det norske funnmaterialet dokumenterer at underarten er en årlig gjest langs vestkysten av landet på høsten og da gjerne i mindre flokker. De 30 funnene inkluderer totalt 70 individer. Denne opptredenen peker i retning av at underarten besøker landet som del av regulære vandringer. Sør-Trøndelag og Nordland er de to fylkene der arten er påtruffet flest ganger i Norge. Også for hornemanni ønskes funn fra 2010 og tidligere fremdeles innsendt til NSKF hvis de ikke har vært forelagt komiteen tidligere.

Oppdateringer på norgeslisten

Listen over arter og underarter som er påtruffet i Norge er nå oppdatert med antall funn frem til og med 2009. I forhold til forrige oppdatering er fire nye arter lagt til. Silkepetrell Pterodroma mollis og hvitkronespurv Zonotrichia leucophrys gambelii fra 2009 og flekkpetrell Daption capense capense og eremittsnipe Tringa solitaria som er godkjent fra 2010. Etter en revurdering av tidligere godkjente funn er amerikagråmåke Larus smithsonianus fjernet fra norgeslisten.

I tillegg er asiasvartstrupe Saxicola maurus gitt artsstatus etter anbefaling fra AERC TAC. De siste anbefalingene fra AERC TAC innbærer også en rekke endringer i vitenskapelige navn, systematisk rekkefølge og nomenklatur. Med dette står norgeslisten på 487 arter (inkludert tre ubestemte artsgrupper). For en fullstendig oversikt over endringer henvises det til den oppdaterte listen. 

Norgeslisten

Glente
Glente i velkjent profil. Arten er tatt ut av NSKFs rapporteringsliste fra og med 1. januar 2011. FOTO: Vegard Bunes
Hvitkronespurv
Den nord-amerikanske arten hvitkronespurv er blant nykommerne på norgeslisten. Førstefunnet hadde tilhold på Ona i Møre og Romsdal 2.-9. oktober 2009. FOTO: Espen Lie Dahl
Asiasvartstrupe
AERC TAC har anbefalt at taksonet maurus får artsstatus. Det norske navnet er asiasvartstrupe. FOTO: Frank Grønningsæter

Kommentarer til nyheten (8)