Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

Viktige fugleområder i Norge kan få bedre vern gjennom Emerald Network

Emerald Network er et økologisk nettverk av områder som skal beskytte truete arter og naturtyper i Europa. Arbeidet med Emerald Network ble startet opp som en del av Bernkonvensjonen i 1989, og identifiseres av hver enkelt part på nasjonalt nivå. For å identifisere disse områdene har Miljødirektoratet innhentet vurderinger fra ekspertgrupper ved ulike institusjoner (deriblant NOF), og disse vurderingene ligger til grunn når lista over aktuelle områder nå skal revideres.

Av Oddvar Heggøy

Publisert 14.05.2014

BirdLife International har siden 1981 identifisert og kartlagt et nettverk av viktige fugleområder over hele verden. Disse områdene er kjent under navnet «Important Bird Areas (IBA)», og velges ut basert på et ferdig oppsatt kriteriesett. Målet med opprettelsen av disse områdene er å identifisere, beskytte og forvalte et nettverk av områder som er av betydning for den langsiktige overlevelsen av naturlig forekommende fuglebestander. NOF har fra tidligere identifisert 52 slike områder i Norge. I løpet av våren 2014 har NOF gjort en revurdering av de eksisterende områdene, og har i tillegg identifisert flere nye. Etter sammenslåinger, fjerning og tilførsel av nye områder har NOF nå foreslått en oppdatert liste med 68 IBA-områder i Norge for BirdLife International, som har ansvaret for den endelige godkjennelsen av disse.

Kriteriesettet for IBA har flere fellestrekk med målsetningen for Emerald Network, som tar utgangspunkt i en artsvis og en områdevis evaluering. NOF har, med utgangspunkt i IBA-områder i Norge, bidratt i den områdevise evalueringen for Miljødirektoratet. IBA-områder med store ansamlinger av fugl har hatt et spesielt fokus i dette arbeidet.

Resultatet fra gjennomgangen viser at 39 IBA-områder regnes som relevante i denne sammenhengen. Hvis disse områdene godkjennes og meldes inn, kan det bety bedre beskyttelse av arter som bla. stellerand, ærfugl, praktærfugl, siland, islom, horndykker og polarsnipe, samt for flere av våre kolonihekkende sjøfugler. Dette forutsetter imidlertid at områdene allerede har vernestatus, siden Emerald Network, i motsetning til IBA, er underlagt offentlig forvaltning. Alle de viktigste sjøfuglkoloniene langs norskekysten har allerede vernestatus, men flere av de viktigste overvintrings- og rasteområder for fugl i Norge har etter NOFs oppfatning utilstrekkelig vern. NOF etterlyser derfor større samsvar mellom IBA-områder og verneområder, og har kommet med forslag til opprettelse av nye verneområder, samt til grenseendringer for allerede eksisterende verneområder.

Med NOFs og de andre ekspertgruppenes vurderinger som grunnlag, vil Miljødirektoratet nå revidere det norske forslaget med områder til Emerald Network. Dette forslaget skal sendes til Klima- og miljødepartementet til høsten, som tar den endelige avgjørelsen for hvilke områder som skal meldes inn for nettverket. Et partsmøte i Bernkonvensjonen vil formelt godkjenne de innmeldte områdene i 2015 eller 2016.

Les rapporten (PDF)

Tomas Aarvak
Stelleranda er en av flere arter som kan få en bedret forvaltning gjennom Emerald Network. FOTO: Tomas Aarvak