Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

Norges viktigste fugleområder er kartlagt!

NOF har i løpet av 2014 og deler av 2015 lagt ned en betydelig innsats i å kartlegge og oppdatere kunnskapsgrunnlaget for viktige fugleområder i Norge (Important Bird and Biodiversity Areas – IBAer). Resultatene er nå oppsummert i en omfattende rapport som du kan lese her.

Siden 1981 har BirdLife International, som er NOFs paraplyorganisasjon, identifisert og kartlagt et nettverk av viktige fugleområder (IBAer) over hele verden. Dette nettverket skal beskyttes og forvaltes for å sikre den langsiktige overlevelsen av naturlig forekommende fuglebestander. Per dags dato har godt over 10 000 av verdens viktigste fugleområder fått status som IBA. Utvelgelsen av IBAer tar utgangspunkt i et standardisert kriteriesett. Ved hjelp av dette kriterisettet identifiseres fire hovedkategorier av IBAer i Europa:

  • Områder av spesiell betydning for globalt trua arter, eller arter trua i Europa eller EU
  • Områder av spesiell betydning for store ansamlinger av fugl
  • Områder hvor det finnes arter som er unike for et lite geografisk område (endemiske arter)
  • Områder av betydning for en artssammensetning som i stor grad er representativ for et bestemt biom (i Norge: arktisk eller boreal artssammensetning)

Norge har ingen endemiske arter, og har heller ingen arter med en liten geografisk utbredelse. De tre andre områdekategoriene er imidlertid alle relevante i norsk sammenheng. Artssammensetninger som er representative for det arktiske biomet finnes først og fremst i nordlige deler av landet og på Svalbard, men også i fjellområdene i Sør-Norge. I tillegg har vi noen områder med boreal artssammensetning langs Norges grenser mot Sverige, Finland og Russland.

I Norge har listen over IBAer vært uendret siden slutten av 1990-tallet (Heath & Evans 2000, Lislevand 2000). Informasjonen om hvilke fuglearter som forekommer i norske IBAer, og bestandene av disse, har derfor blitt foreldet. Dette er ugunstig, ettersom både fuglebestander og de viktige fugleområdene stadig er i endring, noe som påvirker hvorvidt et område kvalifiserer til IBA-status eller ikke. NOF har nå derfor gjort en stor innsats for å oppdatere kunnskapsgrunnlaget for IBAer i Norge. Bestandsestimater og geografisk avgrensing for allerede identifiserte IBAer er oppdatert, og en rekke nye IBAer har også blitt identifisert. Som et resultat finnes det nå 76 IBAer på det norske fastlandet og 17 IBAer på Svalbard og Jan Mayen. En oppdatert kartoversikt over alle norske IBAer finnes her. I NOFs rapport er samtlige IBAer beskrevet med kart, tekst og bilder, og det presenteres i tillegg oversikter over hvilke arter som oppfyller IBA-kriterier i hvert enkelt område. Du finner rapporten i sin helhet i lenken under.

Important Bird and Biodiversity Areas (IBAer) i Norge

Anda
En stor andel av Norges IBAer er sjøfuglkolonier. I mange av disse er lunde (Fratercula arctica) den mest tallrike arten. Dette bildet er fra Anda i Nordland. FOTO: Vegard Sandøy Bråthen
Polarsniper
Flere viktige rasteområder for grønlandske polarsniper finnes i Nord-Norge. De største ansamlingene har de siste årene vært konsentrert til kyststrøkene sentralt i Finnmark, og kanskje først og fremst den grunne fjordarmen av Laksefjorden med navn Lille Porsangen. FOTO: Tomas Aarvak