Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

TOV-E utvides til Nordland og Troms

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har startet opp et overvåkingsprosjekt på hekkefugler (TOV-E), som skal dekke hele Norge og være arealrepresentativt. NOF og NINA har ansvaret for gjennomføring av prosjektet. I 2008 var hele Sør-Norge med i prosjektet, og i 2009 starter vi også opp i Nordland og Troms.

Av Magne Husby

Publisert 11.11.2008

Bestandsutvikling for hekkende fugl ble i 2006 en av indikatorene for om vi har bærekraftig utvikling i Norge. Det er dette som er bakgrunnen for at DN startet opp det nasjonalt overvåkingsprosjektet TOV-E.

Endringer i fuglenes antall fra år til år skal altså bistå til å fortelle oss om vårt land fungerer tilfredsstillende. Fuglenes økologi er forholdsvis godt kjent, og det er utviklet metoder som gjør at vi effektivt kan få ganske god oversikt over endringer i hekkebestandene fra år til år. En slik metode brukes i TOV-E (Terrestrisk Overvåking – Ekstensiv), der ca 500 områder i Norge skal besøkes årlig når hele landet er med. I hvert av disse områdene besøkes inntil 20 punkter hvor det gjennomføres telling av alle fugler i løpet av nøyaktig fem minutter. Ved forflytning mellom punktene foretas det også tellinger av mer sjeldne fuglearter for å øke datamengdene på disse. Punktene er plassert ut etter et bestemt mønster, og deltakerne bruker GPS for å finne nøyaktig plassering i terrenget. Etter hver feltsesong sendes resultatene inn og analyser vil så fortelle oss hvordan det står til med enkeltarter, eller grupper av arter som har tilhold i bestemte områder, har bestemte overvintringsområder, eller for eksempel er antatt å være spesielt sårbare ovenfor klimaendringer. Mønsteret i disse endringene kan indikere mulige årsaker, og derved kan det også være mulig å sette inn tiltak for å hindre en negativ utvikling.

Norske ornitologer utfører en meget viktig jobb i TOV-E. Forhåpentligvis vil også ornitologene i Nordland og Troms stille opp i dette prosjektet. Det er ca 100 områder som skal besøkes i disse to fylkene, og det hadde vært flott om dere som ønsker å delta kan ta kontakt med magne.husby@hint.no og fortelle hvilken del av disse fylkene dere vil jobbe i, sammen med adresse og telefonnummer. Så vil dere bli kontaktet når vi har fått alle detaljer om hvert område på plass og kan gi dere nøyaktig informasjon om områdene som skal takseres. Du vil trolig få fine opplevelse på den beste tida av døgnet, og i tillegg bidrar du med meget verdifull kunnskap om den norske fuglefaunaen. Meld deg på!

Norsk Hekkefugltaksering (HFT) er et lignende overvåkingsprosjekt som drives av NOF, og som hadde sin første feltsesong i 1995. Der har ca 120 personer bidratt med data, noe som gjør at vi i dag også kan si noe om endringene for 58 fuglearter innen undersøkelsesområdene. Dette frivillige systemet uten noen form for godtgjøring samlet mer data fra folketette deler av landet, og er derved ikke like representativt for Norge som helhet som TOV-E vil bli. Etter fire år med overlapp med TOV-E, avsluttet HFT sin siste sesong nå i 2008. Derved er det mulig å kjøre resultatene av disse to overvåkingsprosjektene sammen, slik at selv om TOV-E fortsetter alene kan indeksene beregnes helt tilbake til 1995. Det vil komme mer informasjon om resultatene i HFT senere i år.

Les om indikatorene hos Statistisk Sentralbyrå

Rødstrupe
Har rødstrupe en annen bestandsutvikling i Nordland og Troms enn i Sør-Norge? Det har man nå en mulighet til å finne ut av, siden TOV-E utvides til Nordland og Troms i 2009. FOTO: Frank Steinkjellå

Kommentér nyheten