Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Endringer i fuglefaunaen på myr og tilgrensende skog

Linjetakseringer utført på 18 myrlokaliteter i Østfold, Akershus og Hedmark i 2015 og sammenlignet med tilsvarende takseringer utført på de samme lokalitetene i 1976 og 1977, viste betydelige forskjeller i fuglefaunaen, både på myrene og i skogen.

Av Ingvar Byrkjedal

Publisert 19.05.2016

Av utpreget myrtilknyttede arter viste smålom, trane, grønnstilk og trepiplerke en økning i forekomstene, mens vipe, hettemåke, heipiplerke og gulerle hadde avtatt. Det ble ikke funnet noen forskjell i bestandsendringer mellom kortdistanse- og langdistansetrekkere, men arter med marginal forekomst på myrer hadde større nedgang enn rene myr-arter. I tilgrensende skog viste mange av de stasjonære artene økning i forekomsten.

Blant kortdistansetrekkere totalt sett var det arter som overvintrer i jordbrukshabitat som viste størst nedgang.

Referanse: Dale, S. & Hardeng, S. 2016. Changes in the breeding bird communities on mires and in surrounding forests in southeastern Norway during a 40-year period (1976-2015). Ornis Norvegica 39: 11-24.

Full artikkel i Ornis Norvegica

Trane
Trane er en av artene som har hatt en positiv utvikling de siste 40 åra. FOTO: Frode Falkenberg