Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Verdens trekkfugldag 2024: Beskytt insektene, beskytt fuglene!

For første gang i historien er temaet under Verdens trekkfugldag nødvendigheten av å beskytte insektene, og hvor avhengig fuglene våre er av dem. I en tid med synkende bestander av insekter, er det all grunn til å rette søkelys på hva dette betyr for fuglene våre.

Av Martin Eggen

Publisert 11.05.2024

Insekter styrer fugletrekket

Insekter er viktige energikilder for mange trekkfugler, ikke bare i hekkesesongene, men også under reisene de tar. Når og hvor de trekker, påvirkes av insekter. Finner de nok insekter der de drar, er sjansene for god helse og overlevelse langt bedre. På strandenger, i våtmarker, i artsrike kulturlandskap og i åpne, lyse skogholt finner fuglene hvile under reisen. Samtidig spiser de og fyller kroppene med energi før neste trekk-etappe.

Færre insekter truet fuglene

Færre insekter langs reiserutene truer fuglene. Intensivt drevet skog- og jordbruk fører til færre insekter, det samme gjør nedbygging og ødeleggelse av våtmarker og naturlige levesteder. Plantevernmidler, ugressmiddel og lysforurensning er andre kjente årsaker til nedgangen i insektsbestandene. Dette påvirker fuglene direkte. Siden 1980 er hver femte fugl i Europa borte, og færre insekter regnes som en betydelig årsak.

Får ikke fuglene den energien de trenger i form av energi- og proteinrike insekter, ødelegger det trekk-strategiene de har, de får svekket immunforsvar, redusert hekkesuksess og dødeligheten øker for både voksne og unger.

Fuglene og insekter i et vedvarende avhengighetsforhold

Det er imidlertid ikke bare insektene som påvirker fuglene. Det er også omvendt. Fugler spiller avgjørende roller i pollinering og reguleringen av insekter, og mangel på insekter forstyrrer disse økosystemfunksjonene. Særlig i monokulturer i jordbrukslandskapet blir visse insekter veldig tallrike, og kan gjøre skade på avlinger. Uten fugler ville skadene blitt langt større enn de blir med en artsrikt flora og fauna, der artene regulerer hverandre.

Under årets trekkfugldag understrekes behovet for proaktive bevaringstiltak for insekter og fugler, inkludert å redusere bruken av sprøytemidler og gjødsling, og best er økologisk jordbruk. Andre tiltak inkluderer restaurering og opprettholdelse av områder med naturlig vegetasjon som gir mat og ly for fugler og andre arter.

Buskskvett
Buskskvett er blant artene som er svært avhengig av insekter både under overvintring i Afrika, under trekket og på hekkeplass i Norge. Takseringer i jordbrukslandskap gjennom overvåkingsprogrammet «Tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap» (3Q) har vist en halvering av bestanden i perioden 2000-2017, men med noe utflating i slutten av perioden. FOTO: Håvard Eggen
Verdens trekkfugldag 2024
Årets slagord under Verdens trekkfugldag er enkelt, men viktig: "Beskytt insektene, beskytt fuglene"! FOTO: Bonn konvensjonen/BirdLife Norge